Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη θέσεων υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ για το ακαδημϊκό έτος 2021-2022

Προκήρυξη:

Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ αποφάσισε την προκήρυξη 20 θέσεων υποψήφιων διδακτόρων (Γ' κύκλου σπουδών) για το πανεπιστημιακό έτος 2021-2022 ως εξής:

Γ' Κύκλος Σπουδών

Διδακτορικό Δίπλωμα ενιαίο και ανεξάρτητο από την είδκευση.

Στον Γ' Κύκλο Σπουδών γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής. Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ ή κάτοχοι ΔΜΣ άλλου Τμήματος Φιλολογίας ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ. Επίσης, είναι δυνατό να γίνουν δεκτοί μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος άλλων Τμημάτων ή Σχολών ή κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 46 του ν.4485/2017) ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 3 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών.

Καλούνται οι ενιδαφερόμενοι/ες να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας τα εξής δικαιολογητικά:

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για τον Γ' Κύκλο Σπουδών οι υποψήφιοι/ες πρέπει να προσκομίσουν:

1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία να αναγράφονται:

  • ο προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής
  • η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής (εάν είναι διάφορη της ελληνικής βλ. τις προϋποθέσεις στο άρθρο 7 παρ. 6 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών)
  • ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα της διδακτορικής διατριβής
  • οι 2 ξένες γλώσσες στις οποίες επιθυμούν να εξετασούν 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

3. Αναλυτικό προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής έκτασης 1000-1500 λέξεων (χωρίς βιβλιογραφία)

4. Αντίγραφο Πτυχίου Προπτυχιακών Σπουδών

5. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών με ελάχιστο βαθμό 7,5 και αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε περίπτωση που το Μ.Δ.Ε. χορηγήθηκε από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού 

6. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης)

7. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα

Οι εξετάσεις στις ξένες γλώσσες και η συνέντευξη θα πραγματοποιηθούν στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10-30 Σεπτεμβρίου 2021

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο