Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Eκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δέχεται αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα παρακάτω ενδεικτικά ερευνητικά πεδία:

 • Ανάπτυξη υμενίων από πολωμένα μόρια
  Εισηγητής: Κωνσταντίνος Κοσμίδης, Καθηγητής
  Επικοινωνία: 2651008537, kkosmid@uoi.gr
 • Μελέτη αντιδράσεων ρ,γ σε μεσοβαρείς πυρήνες με ενδιαφέρον στην πυρηνική αστροφυσική
  Εισηγητής: Νικόλαος Πατρώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής
  Επικοινωνία: 2651008551, npatronis(@uoi.gr
 • Μελέτη παρτονικής προέλευσης αδρονικών πιδάκων στο πείραμα CMS του LHC
  Εισηγητής: Ιωάννης Στρόλογγας, Επίκουρος Καθηγητής
  Επικοινωνία: 2651008513, strolog@uoi.gr
 • Δίοδοι εκπομπής φωτός βασισμένες σε αλογονούχους περοβσκίτες​​​​​​​
  Εισηγητής: Ευάγγελος Ευαγγέλου, Αναπληρωτής Καθηγητής
  Επικοινωνία: 2651008494, eevagel@uoi.gr

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβή: έχουν οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στη Φυσική ή συναφούς με τη Φυσική αντικειμένου από Ιδρύματα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π., σύμφωνα με το ν. 3328/2005 Α' 80, ως ισότιμα της αλλοδαπής. Σε ειδικές περιπτώσεις δύναται να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν μόνο μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι είναι ενταγμένοι σε ένα από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, έχουν ολοκληρώσει με επιτυχίατον κύκλο μαθημάτων μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο και η επίδοση τους είναι αρίστη. Η αίτηση υποψηφιότητας αυτών υποβάλλεται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα που ορίζεται στην τρέχουσα προκήρυξη του Τμήματος και δεν προσμετράται στο συνολικό αριθμό θέσεων της προκήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι 30/09/2021 σε ηλεκτρονική μορφή pdf στο email της Γραμματείας τουΤμήματος Φυσικής gramphys@uoi.gr ή ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά στη διεύθυνση Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Γραμματεία Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα

3. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά προτίμηση της Αγγλικής

4. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής

5. Αντίγραφο του Δ.Μ.Σ

6. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων

7. Βεβαίωση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π όπου απαιτείται

8. Συστατικές Επιστολές τουλάχιστον δύο

9. Δήλωση του υποψηφίου με επιλογή του ερευνητικού πεδίου στο οποίο επιθυμεί να εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή του. Η επιλογή αυτή μπορεί να είναι από τα ερευνητικά πεδία τα οποία περιγράφονται στην προκήρυξη. Στην περίπτωση που η επιλογή δεν εμπεριέχεται στα περιγραφόμενα στην προκήρυξη οι υποψήφιοι υποχρεούνται στην κατάθεση αναλυτικής περιγραφής του αντικειμένου έρευνας τουλάχιστον 500 λέξεις

10. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Οι γλώσσες υποβολής του προτεινόμενου τίτλου καιτου προσχεδίου της διατριβής δύνανται να είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική γλώσσα.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται στη βάση των επιδόσεων αυτών σπς προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές της συνέντευξης η οποία δύναται να γίνεται και μέσω τηλεδιάσκεψης των συστατικών επιστολών που καταθέτουν καθώς και των επιστημονικών εργασιών ή άλλου ερευνητικού έργου που έχουν εκπονήσει. Η διαδικασία επιλογής θα ολοκληρωθεί μέχρι 30/11/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 265 1007491.

Προκήρυξη


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο