Πρόσκληση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Συνέλευση αριθ. 5/15.10.2020) καλεί όσους ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στο Τμήμα στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο:

  • Αλληλεπίδραση Φυτών με ριζοσφαιρικούς οργανισμούς (1 θέση)

να υποβάλλουν από την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 μέχρι και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου (pms@agro.duth.gr), τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα και ο προτεινόμενος επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής (βλ. την ιστοσελίδα του Τμήματος: https://agro.duth.gr)

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, το οποίο περιλαμβάνει απαραίτητα τα εξής: σελίδα τίτλου (προτεινόμενος τίτλος διατριβής, ονοματεπώνυμο υποψηφίου), εισαγωγή με την ερευνητική υπόθεση και τον στόχο της διατριβής, μεθοδολογική προσέγγιση του αντικείμενου, σημασία και πρωτοτυπία της έρευνας, σχετική βιβλιογραφία.

4. Αντίγραφα δημοσιεύσεων ή άλλα παραστατικά επιστημονικής ή ακαδημαϊκής δράσης

5. Αντίγραφο πτυχίου ή άλλων τίτλων σπουδών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών. (Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτορας έχει λάβει στην αλλοδαπή τους ως άνω αναφερόμενους τίτλους σπουδών, πρέπει να συνυποβάλλει επικυρωμένα αντίγραφα της αναγνώρισης ισοτιμίας των τίτλων σπουδών του από την εκάστοτε ορισθείσα επίσημη αρχή).

6. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν έχει γίνει δεκτός για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε άλλο Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

7. Τουλάχιστον δυο (2) εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού που γνωρίζουν τον υποψήφιο.

8. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής.

9. Κάθε άλλο έγγραφο, πιστοποιητικό ή βεβαίωση που τεκμηριώνει το μορφωτικό ή επαγγελματικό υπόβαθρο, τις δεξιότητες, ή την σχετική εμπειρία του/της υποψήφιου/ας

Πληροφορίες παρέχονται:
τηλέφωνο 2552041161,
email: pms@agro.duth.gr
και στην ιστοσελίδα:
https://agro.duth.gr
Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα