Economic Strategy
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
International Hellenic University postgraduate
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων

Πρόσκληση για 1 θέση μερικής απασχόλησης μεταδιδακτορικού ερευνητή στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του ΤΕΠΑΚ στον τομέα “Data-driven Modeling of the Maritime Environment”

Προκήρυξη:

Προσκαλούνται υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για να συμπληρώσουν μία (1) θέση μερικής απασχόλησης ερευνητικού συνεργάτη (μεταδιδακτορικός ερευνητής) στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής στον τομέα “Data-driven Modeling of the Maritime Environment”, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα “Maritime Cognitive Decision Support System" του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου.

Ευθύνες Υποψηφίου:

Θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη μοντέλων δεδομένων ανθρώπινου και φυσικού περιβάλλοντος που βασίζονται σε δεδομένα βασισμένα σε θαλάσσια δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν απλές εργασίες, όπως η μέτρηση της θαλάσσιας ρύπανσης ή η μέτρηση του αλιευτικού αποθέματος, σε πιο πολύπλοκα μοντέλα μηχανικής μάθησης, όπως η πρόβλεψη της επίδρασης της θαλάσσιας ρύπανσης στο αλιευτικό απόθεμα ή ο υπολογισμός των ρευμάτων της επιφάνειας της θάλασσας και η χρήση αυτών για την πρόβλεψη του εκτιμώμενου χρόνου του πλοίου. της άφιξης και της εξάπλωσης των πετρελαιοκηλίδων.

Ο στόχος είναι η παροχή μιας ρεαλιστικής αναπαράστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η αποτελεσματική αξιοποίηση της ευέλικτης απόκτησης πληροφοριών για την παροχή πληροφοριών με σκοπό τη συνειδητοποίηση της κατάστασης και τη βελτίωση της λήψη αποφάσεων.

Στη συγκεκριμένη μεταδιδακτορική θέση, αναμένεται η συνεργασία με τους άλλους εταίρους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την προετοιμασία των παραδοτέων σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται από το πρόγραμμα. Ο επιλεγμένος υποψήφιος θα πρέπει να επιδεικνύει εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας, καθώς και καλή γνώση της επεξεργασίας πληροφοριών, της μηχανικής μάθησης και της περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Το πιο σημαντικό, αναμένεται ο υποψήφιος να είναι σε θέση να παράγει ερευνητικά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας.

Προϋποθέσεις:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

 • Πτυχίο BSc, MSc και PhD (ή ισοδύναμο) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα ή συνδυασμό των ακόλουθων τομέων σπουδών: Επιστήμη Υπολογιστών, Επιστήμη Δεδομένων, Μαθηματικά, Φυσική, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός ή συναφείς τομείς.
 • Εμπειρία προγραμματισμού σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού
 • Καλή γνώση Αγγλικών (προφορικά και γραπτά)
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και οργάνωσης

Τα ακόλουθα θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα:

 • Προηγούμενη εμπειρία σε ναυτιλιακές τεχνολογίες ή / και μοντελοποίηση φυσικών διαδικασιών
 • Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία ή εξειδίκευση σε σχετικό τομέα
 • Προηγούμενη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα εθνικά ή ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα

Διάρκεια: 12 μήνες με προοπτική ανανέωσης

Το μηνιαίο κόστος απασχόλησης (προϋπολογισμός προγράμματος) θα είναι 2298,00 €. Από αυτό το ποσό θα αφαιρεθούν όλες οι νόμιμες εισφορές εργοδότη και εργαζομένων. Ο μηνιαίος ακαθάριστος μισθός, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, είναι € 2000,00. Υπάρχει πρόβλεψη για τον 13ο μισθό (το κόστος του 13ου μισθού έχει ενσωματωθεί αναλογικά στις μηνιαίες αποδοχές όπως αναλύθηκε παραπάνω).

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Συνοδευτική επιστολή για έκφραση ενδιαφέροντος και θα αναφορά της ημερομηνίας για ανάληψη ευθυνών
 • Περίληψη ερευνητικής εμπειρίας και των μελλοντικών ερευνητικών στόχων (έως και δύο (2) σελίδες)
 • Βιογραφικό σημείωμα (στα Αγγλικά ή / και στα Ελληνικά)
 • Αντίγραφο μιας δημοσίευσης
 • Αντίγραφο πτυχίου, μεταπτυχιακού και διδακτορικού (BSc, MSc και PhD)
 • Αποδεικτικά προσόντων
 • Τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων που είναι πρόθυμα να παρέχουν συστατικές επιστολές
 • Πλήρης στοιχεία επικοινωνίας

Υποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν μέσω email στη διεύθυνση: HRrecruits@cut.ac.cy με θέμα: “Application for Research Fellow (Postdoctoral Researcher) Position in Data-driven Modeling of the Maritime Environment – Department of Electrical Engineering, Computer Engineering and Informatics”, μέχρι την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου ή επικοινωνήστε με τον Δρ. Μιχάλη Μιχαηλίδη στη διεύθυνση michalis.michaelides@cut.ac.cy

Δείτε την προκήρυξη στα Αγγλικά εδώ


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα