ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
Food Law - Auth
ΠΜΣ Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών
MBA Food and Agribusiness
AUTH - Department of Journalism
ELGS Postrgraduate Programmes

Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη συνεδρίαση της Συνέλευσης με αριθμό 2/9-10-2020, αποφάσισε την προκήρυξη τεσσάρων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων, σύμφωνα με τον Ν. 4485/2017 και τον εσωτερικό κανονισμό (ΦΕΚ 4542/18-10-2018 τ. Β΄) για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, στις εξής γνωστικές περιοχές:

1. Προσομοίωση, μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση διεργασιών παραγωγής κεραμικών προϊόντων. Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων των διεργασιών ξήρανσης και εφαρμογή τους σε πραγματική βιομηχανική διεργασία. Βελτιστοποίηση της λειτουργίας των διεργασιών με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειες

  • Επιβλέπων: Καθηγητής Μ. Γεωργιάδης E-mail: mgeorg@auth.gr

2. Μαθηματική μοντελοποίηση, προσομοίωση και σχεδιασμός διεργασιών μεμβρανών για την αναβάθμιση του βιοαερίου με ταυτόχρονη ανάκτηση του διοξειδίου του άνθρακα

  • Επιβλέπων: Καθηγητής Ε. Κικκινίδης E-mail: kikki@auth.gr

3. Πειραματική ανάπτυξη, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση πορωδών μεμβρανών για τη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα από απαέρια βιομηχανικών μονάδων

  • Επιβλέπων: Καθηγητής Ε. Κικκινίδης E-mail: kikki@auth.gr

4. Μελέτη της επίδρασης της επεξεργασίας και του χρόνου αποθήκευσης στις ρεολογικές και φυσικοχημικές ιδιότητες πουρέδων ή/και συμπυκνωμένων χυμών φρούτων

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν ηλεκτρονικά έως και την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020, ώρα 13.00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ (info@cheng.auth.gr), αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ως ακολούθως:

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (στην αίτησή τους οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν έως και τρία αντικείμενα με σειρά προτίμησης (1, 2, 3)
2. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (με τον ακριβή βαθμό), μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης και λοιπών τίτλων σπουδών. Τίτλοι σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ
3. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών)
4. Πιστοποιητικά επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (ιδιαίτερα Αγγλικής)
5. Συστατικές επιστολές (δύο τουλάχιστον), με αποστολή από τους συντάκτες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ (info@cheng.auth.gr)
6. Βιογραφικό σημείωμα
7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη. Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Προϋποθέσεις, όροι, προθεσμίες, υποχρεώσεις κ.λ.π. αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό διδακτορικών σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ 4542/18-10-2018 Τ. Β΄).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία. Email: info@cheng.auth.gr.

Προκήρυξη


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο