Προκήρυξη προγράμματος διδακτορικών σπουδών Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στις ενδεικτικές ερευνητικές περιοχές του Τμήματος:  http://www.di.uoa.gr/research/field/

Υποψήφιοι μπορούν να είναι όσοι πληρούν τα εξής  τυπικά προσόντα:

 • Βασικό τίτλο σπουδών ελληνικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, ή ισότιμο τίτλο με τους απονεμόμενους στην Ελλάδα αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής (αν το πτυχίο είναι από Α.Ε.Ι. αλλοδαπής πρέπει να συνυποβληθεί πιστοποιητικό ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το  ΔΟΑΤΑΠ).
 • Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Πληροφορική, στις Τηλεπικοινωνίες, ή σε κάποια από τις διεπιστημονικές περιοχές που θεραπεύουν τα Διατμηματικά ΠΜΣ στα οποία συμμετέχει το Τμήμα, όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα του (δεν απαιτείται στην περίπτωση ενιαίου & αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου).
 • Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι επίσης  μεταπτυχιακοί φοιτητές που διανύουν το τελευταίο εξάμηνο φοίτησής τους και αναμένεται να αποκτήσουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης μέχρι την έναρξη εκπόνησης της διατριβής τους. Περισσότερες πληροφορίες για το δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων καθώς και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής  βρίσκονται στον Κανονισμό Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής του Τμήματος: http://www.di.uoa.gr/postgraduate/

 

Απαιτούμενα  δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (εδώ)
 2. Τίτλος προπτυχιακών σπουδών με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται
 3. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα [1] με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται
 4. Αναλυτικές βαθμολογίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
 5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 6. Έως τρεις (0-3) συστατικές επιστολές
 7. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2
 8. Πιστοποιητικά γνώσης άλλων γλωσσών, αν υπάρχουν
 9. Αποδεικτικά ερευνητικής / επαγγελματικής δραστηριότητας, αν υπάρχουν
 10. Μία φωτογραφία (μπορεί να επισυνάπτεται ψηφιακά στο συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης)
 11. Φωτοτυπία δύο όψεων ταυτότητας ή διαβατηρίου


Σημαντικές ημερομηνίες:

Υποβολή αιτήσεων:  Από 11 Μαρτίου έως και 30 Μαρτίου 2020 (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή  11:00-14:00)

Οι αιτήσεις που θα σταλούν ταχυδρομικά θα πρέπει να έχουν καταληκτική ημερομηνία παραλαβής 30 Μαρτίου 2020. 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: Απρίλιος 2020 στη διεύθυνση: (εδώ)

Έναρξη Εκπόνησης Διατριβής: Μάϊος 2020

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

http://www.di.uoa.gr/postgraduate/phd_new

και στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 2107275228, 2107275192, email: secret@di.uoa.gr), όπου και θα υποβάλλεται η αίτηση με τα δικαιολογητικά.

Προκήρυξη


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα