ΟΠΑ Στατιστική
Msc in Data Science
Neapolis University
ΠΜΣ Συμβουλευτικής- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
International Hellenic University

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας, του Πανεπιστημίου Πειραιώς προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, κατόχων μεταπτυχιακού διπλώματος, στις παρακάτω γνωστικές περιοχές του Τμήματος:

1. Οργάνωση Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
2. Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική
3. Ποιότητα Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών
4. Μεταφορές και Δίκτυα Διανομής
5. Λιμενική Βιομηχανία
6. Ποσοτικές Μέθοδοι στις Μεταφορές
7. Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη
8. Ναυτιλιακή Πληροφορική
9. Ναυτικό Δίκαιο
10.Ναυτιλιακοί Θεσμοί

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα έχουν όσοι/ες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Έχουν Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο ως ισότιμο από το ΔΟΑΤΑΠ) που εμπίπτει σε γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς»
  • Επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας πιστοποιημένη όπως ο Νόμος ορίζει ή πλήρεις σπουδές σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο σε αγγλόφωνο ίδρυμα της αλλοδαπής.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ) που εμπίπτει σε γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. Για Υ.Δ. που έχουν αναγνωρισμένη πενταετή τουλάχιστον ερευνητική εμπειρία σε αναγνωρισμένο Ερευνητικό Κέντρο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή τεκμηριωμένη πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία πλήρους απασχόλησης, είναι δυνατόν να μη ζητείται η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019 στη Γραμματεία του Τμήματος (Καραολή και Δημητρίου 80, 1ος όροφος, γραφείο 113, ώρες: 09:00-12:00).

Σημείωση:

Στην αίτηση να αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής -η οποία μπορεί να είναι ελληνική ή αγγλική, καθώς και ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα της Διδακτορικής Διατριβής

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση.
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής 
  • Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής, καθώς και την αντίστοιχη αναλυτική βαθμολογία.
  • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας. (πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλης γλώσσας εφ΄όσον υπάρχει). 
  • Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής.
  • Ανάλυση ερευνητικών ενδιαφερόντων

Για όσους επιλεγούν κατ΄ αρχήν, είναι δυνατόν να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά.

Οι υπό προκήρυξη Διδακτορικές Σπουδές διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/4-8-2017) και τον σχετικό Κανονισμό του Τμήματος:

Για πρόσθετες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις σε σχέση με την παρούσα προκήρυξη, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος (2104142101, 2175, 2397)

Δείτε την προκήρυξη και την αίτηση υποψηφιότητας εδώ.


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα