Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων πλήρους φοίτησης στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Προκήρυξη:

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε στην από 1/7/2019 συνεδρία της, την προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων πλήρους φοίτησης στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο χορηγούμενο από τη γραμματεία ή το διαδίκτυο, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 5, §2 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (Δείτε εδώ).

2. Βιογραφικό σημείωμα.

3. Τίτλο Προπτυχιακών Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία.

4. Τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master’s) με αναλυτική βαθμολογία.

5. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

6. Αντίγραφα Διπλωματικών Εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

7. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

8. Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων.

9. Σχέδιο διδακτορικής διατριβής.

Αιτήσεις κατατίθενται (ή αποστέλλονται ταχυδρομικά) στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705, τηλ. 210 8203 630, μέχρι και την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019.


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα