Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ»

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ»

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών διέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Δ.Σ., μετά την έγκρισή του από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της 21-11-2017, και ισχύει με την υπ΄ αριθ. 587/17-1-2018  απόφαση  της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης όπως δημοσιεύθηκε  στο ΦΕΚ (Β΄342/ 7-2-2018).

Η επιλογή των υποψηφίων διδακτορικών φοιτητών υπόκειται στους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις:

1. ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ

Στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) γίνονται δεκτοί κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος στην Επικοινωνία και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΜΜΕ) ή άλλου συναφούς γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού του Π.Δ.Σ.

 

2. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Οι θεματικές περιοχές που προτείνονται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους διδάκτορες να εκπονήσουν διδακτορικές σπουδές από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΕΜΜΕ είναι οι ακόλουθες:

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Υπεύθυνος  Επικοινωνίας: ο κ. Δημήτρης Κουτσομπόλης

 Τηλ. Επικοινωνίας: 210-3689680

Συνολικά έως δύο (2) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, στις επόμενες θεματικές περιοχές :

 

 1. Ψηφιακή Επικοινωνία, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ψηφιακή Δημόσια Συμμετοχή

Η θεματική περιοχή επικεντρώνεται σε ερευνητικά ζητήματα στην στάθμη ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ψηφιακής δημόσιας συμμετοχής στην Ελλάδα και διεθνώς. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουν ερευνητικά ζητήματα σε σχέση με θέματα όπως: εφαρμογές ηλεκτρονικής συμμετοχής (e-participation) και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-governance) για δημόσια θέματα εθνικού και καθημερινού ενδιαφέροντος (high, low politics) με εμπειρία από αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, διαδίκτυο, διακυβέρνηση και δημοκρατική κοινωνία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, σχεδιασμός και διαχείριση ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, συν-σχεδιασμός υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος (public interest service co-design), παραγωγή καινοτομίας καθοδηγούμενης από τους πολίτες (citizen-driven innovation), ψηφιακές δημοκρατικές λειτουργίες, ανοικτή διακυβέρνηση, ανοικτά δημόσια δεδομένα, διαφάνεια και λογοδοσία, δημόσια χρήση και ιδιωτικότητα δεδομένων των πολιτών, ηλεκτρονικά κοινοβούλια, ηλεκτρονική και δημόσια συμμετοχή, θετική δέσμευση των πολιτών (citizen engagement), διακυβέρνηση, συμμετοχή και συλλογικά ψηφιακά μέσα (social media), ηλεκτρονική διακυβέρνηση και συμμετοχή στην τοπική αυτοδιοίκηση, ανοικτοί και συμμετοχικοί προϋπολογισμοί, εκπαίδευση στην πολιτειότητα (citizenship education) και πολιτειακή ηθική (civic ethics), νέα σχήματα δημόσιας συμμετοχής, στρατηγικός σχεδιασμός και επιχειρησιακή αποτίμηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και δημόσιας συμμετοχής, επαγγελματικοποίηση σχημάτων δημόσιας συμμετοχής.

 

 2. Ψηφιακή Επικοινωνία, Ψηφιακά Οργανωμένη Κοινωνική Αλληλεγγύη και Ψηφιακά Μέσα για Καλό

Η θεματική περιοχή επικεντρώνεται σε ερευνητικά ζητήματα για την αξιοποίηση ψηφιακών μέσων επικοινωνίας για σκοπούς κοινωνικής συμμετοχής, κοινωνικής αλληλεγγύης και εν γένει σκοπούς της ατζέντας των συλλογικών ψηφιακών μέσων για καλό (social media for good). Ιδιαίτερα ενδιαφέρουν ερευνητικά ζητήματα σε σχέση με θέματα όπως: αξιοποίηση ψηφιακών μέσων για περιπτώσεις αυτο-οργανωμένων εγχειρημάτων κοινωνικής αλληλεγγύης, αυτο-οργανωμένων τοπικών δράσεων και κοινωνικών κινημάτων, χρήσεων για σκοπούς θετικής κοινωνικής αλλαγής καθώς και χρήσεων για σκοπούς αυτο-συνηγορίας (self-advocacy) ατόμων και ομάδων που μειονεκτούν, ψηφιακές τεχνολογίες με χαρακτηριστικά μέσων πολιτειότητας (civic media) (δικτύωση, συζήτηση, κατανεμημένη ιδιοκτησία, διατήρηση περιεχομένου), θέματα επικοινωνίας με συλλογικά ψηφιακά μέσα και ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα, ψηφιακών επικοινωνιακών πλάνων υπό περιορισμούς χαμηλής τεχνογνωσίας και χαμηλών πόρων, στρατηγικού σχεδιασμού και επιχειρησιακής αποτίμησης της ψηφιακής επικοινωνίας για κοινωνικούς και μη κερδοσκοπικούς σκοπούς, επικοινωνιακής χρήσης ψηφιακών μέσων από φορείς της Κοινωνίας Πολιτών και του τρίτου τομέα, ζητήματα ψηφιακής αλληλεγγύης (digital solidarity), ψηφιακής συλλογικής δράσης (digital collective action), ψηφιακής κοινωνικής καινοτομίας (digital social innovation) και ψηφιακών στρατηγικών ζωντάνιας κοινοτήτων (community livelihood), αργών πόλεων (slow cities) και δράσεων επιβράδυνσης (invisible (r)evolutions) σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες.

 

3. Ψηφιακή Επικοινωνία, Ανθρωπιστική Τεχνολογία, Συμμετοχικός Σχεδιασμός και Καινοτομία Χαμηλών Πόρων

Η θεματική περιοχή επικεντρώνεται σε ερευνητικά ζητήματα για την ανάπτυξη επικοινωνιακά, συμμετοχικά και τεχνολογικά ενισχυμένων ανθρωπιστικών λύσεων σε χώρες του αναπτυγμένου, αναπτυσσόμενου και μη ανεπτυγμένου κόσμου. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουν ερευνητικά ζητήματα σε σχέση με θέματα όπως: περιπτώσεις προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών προς χώρες του παγκόσμιου βορρά (global north), ανθρωπιστικών κρίσεων/καθημερινών ανθρωπιστικών αναγκών σε χώρες του παγκόσμιου νότου (global south), διάδρασης διεθνών οργανισμών και παγκόσμιας διακυβέρνησης (global governance), θέματα ανθρωπιστικής τεχνολογίας (humanitarian technology) όπως ενδεικτικά η ανθρωπιστική χρήση ψηφιακών επικοινωνιακών μέσων, κοινωνικών δικτύων, γεωγραφικού υποβάθρου, ανοικτών δεδομένων, υπεύθυνων δεδομένων (responsible data), αυτοοργανωμένης δικτύωσης (ad hoc networking), ελεύθερης ασύρματης πρόσβασης (free wifi), καθώς και αυτo-/συν-δημιουργικών (DIY/DIWO) λύσεων χαμηλής πιστότητας (lo-fi) που ανταποκρίνονται σε προβλήματα του πλέγματος νερού-τροφής-ενέργειας (water-food-energy nexus), ζητήματα σιτιστικής, υδατικής και ενεργειακής δημοκρατίας (food, water, energy democracy) και στόχους αειφόρας ανάπτυξης (sustainable development goals) του ΟΗΕ, στο πεδίο του συμμετοχικού σχεδιασμού (participatory design) τεχνικές άτυπης (informal) και ισομερούς (equitable) διάδρασης όπως καφέ του κόσμου (world café), ανοικτοί χώροι διάσκεψης (open spaces) και α-συνέδρια (unconferences), προσεγγίσεις παιγνιοποιημένης (gamified) και αφηγηματικής (narrative) συμμετοχής, ζητήματα ανθρωπιστικού σχεδιασμού (humanitarian design) και μεθόδοι συμμετοχικής εκτίμησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης (PAME), και στο πεδίο της καινοτομίας χαμηλών πόρων, τεχνικές ανοικτής (open), συνεργατικής (collaborative), τοπικής (local), ανοδικής (bottom-up) και φθηνής (frugal) καινοτομίας, με στήριξη από τον τρίτο και τον δημόσιο τομέα.

 

4. Ψηφιακά Παιχνίδια και Διαμεσικές Διαδικασίες Παιχνιδιού για Μάθηση και Επικοινωνία για Καλό

Η θεματική περιοχή επικεντρώνεται σε ερευνητικά ζητήματα για την αξιοποίηση ψηφιακών παιχνιδιών καθώς και διαμεσικών διαδικασιών παιχνιδιού ως πλαισίων μάθησης και επικοινωνίας για καλό. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουν ερευνητικά ζητήματα σε σχέση με θέματα όπως: αξιοποίηση ψηφιακών παιχνιδιών για μάθηση (games for learning) και εμπορικών ψηφιακών παιχνιδιών γενικού σκοπού, μετάβαση από την βασισμένη σε ψηφιακά παιχνίδια μάθηση (digital games-based learning) στην βασισμένη σε ψηφιακά παιχνίδια διδασκαλία (digital games-based teaching), τόσο για στόχους του αναλυτικού προγράμματος όσο και για ευρύτερους μαθησιακούς στόχους (extra-curricular learning objectives), σε διαφορετικές βαθμίδες τυπικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, διά βίου μάθησης καθώς και σε πλαίσια άτυπης μάθησης (διαπολιτισμική, διαγενεακή επικοινωνία), συστηματικές προσεγγίσεις για την αποθεματοποίηση ψηφιακών παιχνιδιών μαθησιακού/επικοινωνιακού σκοπού, την ανάδειξη μαθησιακού/επικοινωνιακού δυναμικού σε ψηφιακά παιχνίδια γενικού σκοπού, την μελέτη ειδικών παραγόντων θετικής εμπειρίας (ελευθερία επιλογής, ρόλος αφήγησης, κ.ά.), τον συνδυασμό αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών και παιγνιοποίησης (gamification) σε διαδικασίες μάθησης και επικοινωνίας για καλό, ειδικές εφαρμογές παιχνιδιού για καλό σε πεδία όπως παιδική πολιτειότητα, θετική κοινωνική αλλαγή, δημόσια συμμετοχή, κοινωνική αλληλεγγύη, ανθρωπιστική καινοτομία, συστηματικές προσεγγίσεις συμμετοχικού σχεδιασμού (participatory design) και συν-δημιουργίας (co-creation) ψηφιακών παιχνιδιών για μάθηση και επικοινωνία για καλό, μάθηση και επικοινωνία για καλό μέσω της κατασκευής ψηφιακών παιχνιδιών (learning through game-making).

 

Στο κάτωθι γνωστικό πεδίο θα γίνει επιλογή μίας (1) θέσης

Τεχνητές γλώσσες (conlangs) στη λογοτεχνία και στον κινηματογράφο.*

 

Στο κάτωθι γνωστικό πεδίο θα γίνει επιλογή μίας (1) θέσης

Γλωσσικές ιδεολογίες στα κοινωνικά δίκτυα.*

 

Στο κάτωθι γνωστικό πεδίο θα γίνει επιλογή μίας (1) θέσης

Γλωσσική τυποποίηση, πρότυπα και οδηγοί σωστής γλωσσικής χρήσης.*

 

Στο κάτωθι γνωστικό πεδίο θα γίνει επιλογή μίας (1) θέσης

Πειραματική επαλήθευση των θεωριών για την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα.**

 

Στο κάτωθι γνωστικό πεδίο θα γίνει επιλογή μίας (1) θέσης

Η γλωσσική φιλοσοφία του Karl Bühler.***

 

Στο κάτωθι γνωστικό πεδίο θα γίνει επιλογή μίας (1) θέσης

Όψεις της φιλοσοφίας της γλώσσας στο έργο του Ludwig Wittgenstein.***

 

Στο κάτωθι γνωστικό πεδίο θα γίνει επιλογή μίας (1) θέσης

Όψεις της φιλοσοφίας της γλώσσας στο έργο του J. L. Austin.***

 

*Προαπαιτούμενο: Εξοικείωση με το αντικείμενο της Κοινωνιογλωσσολογίας σε προ/μετα-πτυχιακό επίπεδο.

** Προαπαιτούμενο: Μεταπτυχιακός τίτλος στη Διδασκαλία/μάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

*** Απαραίτητη η εξοικείωση με τη Φιλοσοφία της Γλώσσας.

 

Στο κάτωθι γνωστικό πεδίο θα γίνει επιλογή δύο (2) θέσεων  

 1. Αξιοποίηση δεδομένων μεγάλου όγκου χρησιμοποιώντας τεχνικές εξόρυξης πληροφορίας και εξόρυξης απόψεων ( text and opinion mining) με εφαρμογές στην ψηφιακή ενημέρωση / δημοσιογραφία.  Εφαρμογές της Επιστήμης των Δεδομένων και της Μηχανικής Μάθησης στην Ανάλυση Πολιτικών και Δημοσιογραφικών Κειμένων.

Επιπρόσθετο προσόν υποψηφίου αποτελεί: Πτυχίο Πληροφορικής ή Πτυχίο Επικοινωνίας και ΜΜΕ με ειδίκευση στην Δημοσιογραφία δεδομένων. 

 

Στο κάτωθι γνωστικό πεδίο θα γίνει επιλογή μίας (1) θέσης

 1.  Λογοτεχνία και λογοκρισία σε εποχές δικτατορίας

Στο κάτωθι γνωστικό πεδίο θα γίνει επιλογή μίας (1) θέσης

 1.  Αναπαραστάσεις γυναικών στη σύγχρονη αστυνομική λογοτεχνία

Στο κάτωθι γνωστικό πεδίο θα γίνει επιλογή μίας (1) θέσης

 1.  Το ποιητικό έργο του Έκτορα Κακναβάτου

 

Στο κάτωθι γνωστικό πεδίο θα γίνει επιλογή μίας (1) θέσης

 1. Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση εμβυθιστικών δυνητικών περιβαλλόντων (virtual environments) και διερεύνηση της εμπειρίας (user experience) του ατόμου που τα χρησιμοποιεί. Ειδικότερα προτείνεται να διερευνηθεί μία εκ των παρακάτω  εξειδικευμένων κατευθύνσεων:
 • Οπτικοποίηση δεδομένων σε εικονικά περιβάλλοντα
 • Διερεύνηση κοινωνικής αλληλόδρασης σε πολυχρηστικά (multi-user) εικονικά περιβάλλοντα.

Για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου, η/ο υποψήφια/ος είναι απαραίτητο να έχει επιστημονικό υπόβαθρο πληροφορικού, ηλεκτρολόγου μηχανικού ή άλλης συγγενικής επιστημονικής περιοχής.

 

Στο κάτωθι γνωστικό πεδίο θα γίνει επιλογή μίας (1) θέσης

 1. Δημιουργία και διερεύνηση μεικτών περιβαλλόντων με χρήση τεχνολογιών εικονικής ή/και επαυξημένης πραγματικότητας στο αστικό πλαίσιο. 

Στο κάτωθι γνωστικό πεδίο θα γίνει επιλογή δύο (2) θέσεων

 1. Κινηματογράφος, εικαστικές τέχνες, λογοτεχνία.

Στο κάτωθι γνωστικό πεδίο θα γίνει επιλογή μίας (1) θέσης

 1. Ποιητική της  Μνήμης : Τοπία της Λήθης και της Ιστορίας

 

3.  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 5η Αυγούστου 2019. Η έγκριση των υποψηφίων ως διδακτορικών  φοιτητών  θα λάβει χώρα στην πρώτη Συνέλευση Τμήματος  Σεπτεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενες/οι για να φοιτήσουν στο (Π.Δ.Σ) του Τμήματος θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής [Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-13:00] ή ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 5η Αυγούστου 2019 (Σοφοκλέους 1 Αθήνα Τ.Κ. 105 59) 1ος όροφος, γραφείο 104, τηλ. 2103689457.

 

4. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΔΣ

Έντυπη Αίτηση (επισυνάπτεται) και πρόταση που περιλαμβάνει κείμενο 3.000 λέξεων με τις επιδιώξεις, τους στόχους και τα κίνητρα των υποψηφίων διδακτόρων και την  θεματική περιοχή στην οποία επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή. Οι αιτήσεις μπορούν επίσης προαιρετικά να περιλαμβάνουν προτεινόμενα μέλη ΔΕΠ για την επίβλεψη της διατριβής ή αρχική πρόταση θέματος της διατριβής, εφόσον αυτά είναι διαμορφωμένα στις σκέψεις των αιτούντων.

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα για την εισαγωγή στο ΠΔΣ είναι:

 1. Αντίγραφο Πτυχίου  βασικού τίτλου σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου τίτλου με τους απονεμόμενους στην Ελλάδα ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς.
 2. Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο ισοδύναμο με τον τίτλο που απονέμει το Τμήμα.
 3. Πτυχία των γλωσσών Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής (επιπέδου τουλάχιστον C1) βάσει πιστοποίησης. (επικυρωμένα αντίγραφα ή μεταφρασμένα από Δικηγόρο)
 4. Αναλυτικές βαθμολογίες
 5. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
 6. Κείμενο με επιδιώξεις, στόχους, κίνητρα                 
 7. Δύο συστατικές επιστολές (πρωτότυπες σε σφραγισμένο φάκελο), κατά προτίμηση από πανεπιστημιακούς (μέλη ΔΕΠ). Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εξαιρούνται από την κατάθεση των συστατικών επιστολών.                                                       
 8. Φωτοτυπία Ταυτότητας
 9. Αντίγραφα πτυχιακής και μεταπτυχιακής εργασίας καθώς και δημοσιεύσεων (εάν υπάρχουν)

 

Οι υποψήφιοι/ες καταθέτουν τα παραπάνω  δικαιολογητικά  επικυρωμένα όπου αυτό είναι απαραίτητο, τα οποία δεν επιστρέφονται.

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

http://www.media.uoa.gr/grads/phd.html

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

http://www.media.uoa.gr/grads/phd.html

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας και

Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Καθηγητής Γιώργος Πλειός


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα