ΟΠΑ - Management Information Systems
ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοικονομικά
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Κλινικές Μελέτες, Σχεδιασμός και Εκτέλεση

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Προκήρυξη:

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι 9 Νοεμβρίου 2018

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται αιτήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στις ερευνητικές θεματικές περιοχές του Τμήματος (http://www.di.uoa.gr/research/field ).

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής έχει ο/η κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.

Κατ’ εξαίρεση, υποψήφιος που δεν είναι κάτοχος Δ.Μ.Σ. μπορεί να γίνει δεκτός για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής εφόσον εμπίπτει σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις: α) Έχει ήδη σοβαρό (δημοσιευμένο ή μη) ερευνητικό έργο σε θέματα παραπλήσια εκείνου που προτείνεται για τη Διατριβή του με αποδεδειγμένη ωριμότητα γνώσεων και ικανότητα έρευνας σε αξιόλογο επίπεδο. β) Έχει πρότερη ακαδημαϊκή πορεία που θεμελιώνει εξαιρετικές προοπτικές ερευνητικού έργου, π.χ. υποτροφία από έγκριτο οργανισμό, διακρίσεις σε διεθνείς οργανισμούς (όπως Ολυμπιάδα Πληροφορικής ή Μαθηματικών), βραβεία, αριστεία, πολύ υψηλές επιδόσεις στις προπτυχιακές σπουδές.

 Λεπτομέρειες για την παραπάνω εξαίρεση δίδονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ Β'1200/2-4-2018) http://www.di.uoa.gr/sites/default/files/PhD-DIT-UoA.pdf ). Υποψήφιοι μπορεί να είναι επίσης μεταπτυχιακοί φοιτητές που διανύουν το τελευταίο εξάμηνο φοίτησής τους και αναμένεται να αποκτήσουν Δ.Μ.Σ. μέχρι την έναρξη εκπόνησης της διατριβής τους. Πληροφορίες για τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων καθώς και για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής και τις υποχρεώσεις των Υποψηφίων Διδακτόρων βρίσκονται στα άρθρα 5, 7 και 8 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ Β'1200/2-4-2018) http://www.di.uoa.gr/sites/default/files/PhD-DIT-UoA.pdf ).

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Τυποποιημένο έντυπο Αίτησης

2. Τίτλος προπτυχιακών σπουδών (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται)

3. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα1 (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται )

4. Αναλυτικές βαθμολογίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών

5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 6. Έως τρεις συστατικές επιστολές

7. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2)

8. Πιστοποιητικά γνώσης άλλων γλωσσών, αν υπάρχουν

9. Αποδεικτικά ερευνητικής / επαγγελματικής δραστηριότητας, αν υπάρχουν

10. Μία φωτογραφία Φωτοτυπία δύο όψεων ταυτότητας ή διαβατηρίου

11. Ότι άλλο θεωρείτε χρήσιμο για την επιλογή σας.

1 (δεν είναι απαραίτητο στην περίπτωση ενιαίου & αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου)

 

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Σημαντικές ημερομηνίες:

Υποβολή αιτήσεων Από 12 Οκτωβρίου έως και9 Νοεμβρίου 2018 (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, 11:00-14:00) στη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι αιτήσεις που θα σταλούν ταχυδρομικά θα πρέπει να έχουν παραληφθεί έως και την καταληκτική ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 2018

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έως τις 26 Νοεμβρίου 2018 στους συνδέσμους: http://www.di.uoa.gr/  http://www.di.uoa.gr/announcements/phd-candidates

Έναρξη Εκπόνησης Διατριβής Έως τις 21 Δεκεμβρίου 2018

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.di.uoa.gr/postgraduate/phd_new   και στη Γραμματεία του Τμήματος: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, 15784 Αθήνα, τηλ. 210 7275228, 210 7275192 όπου και θα υποβάλλεται η αίτηση με τα δικαιολογητικά.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθ. Αντώνιος Πασχάλης


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα