ΠΜΣ Συμβουλευτικής- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
MBA Agribusiness
International Hellenic University

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει ότι δέχεται υποψηφιότητες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα ακόλουθα επιστημονικά πεδία:

 • Ανάπτυξη της υπαίθρου.
 • Ανθεκτικότητα αστικών μεταφορών και βιοκλιματικός σχεδιασμός οδικού δικτύου.
 • Αστικές πολιτικές / αστική ανάπτυξη.
 • Βιώσιμη αστική ανάπτυξη και χωρικός σχεδιασμός.
 • Ελεύθεροι δημόσιοι χώροι με πρότερη χρήση σε μητροπολιτικές περιοχές: κοινωνικοχωρική προσέγγιση και σενάρια αξιοποίησης (ενδεικτικά: στρατόπεδα).
 • Εντοπισμένα οικοσυστήματα εναλλακτικών οικονομιών: Εναλλακτικά οράματα ανάπτυξης, δικτύωση, οικοδόμηση κοινότητας, επιχειρήσεις βασισμένες στην κοινότητα (συλλογική διαχείριση ενέργειας, απορριμμάτων, τροφής κοκ), οικονομία του διαμοιρασμού, ομότιμα δίκτυα παραγωγής, εναλλακτικά ανταλλακτικά δίκτυα, κοινοτικά υποστηριζόμενη γεωργία, συνεταιρισμοί, συμμετοχικός προϋπολογισμός.
 • Κοινά, Κοινωνική καινοτομία: Χώροι που αναπτύσσονται (γειτονιές, σχολεία, πλατείες, συλλογικότητες κοκ), συμμετοχικές διαδικασίες ανάπτυξης και σχεδιασμού, προβλήματα, δυνατότητες.
 • Μειονοτικές κοινότητες στα "όρια" της πόλης: χωρικός και κοινωνικός αποκλεισμός και σχεδιασμός της κοινωνικοχωρικής ένταξης (ενδεικτικά: Ρομά).
 • Μετανάστευση, κοινωνικο-χωρικές ανισότητες και το "δικαίωμα στην πόλη": στρατηγικές επιβίωσης, προσαρμογής και αντίστασης μεταναστών και προσφύγων στον αστικό χώρο.
 • Μητροπολιτικές περιοχές και στρατηγικός σχεδιασμός σε συνθήκες κρίσης: 'νέοι' χώροι, νέες προσεγγίσεις.
 • Νεανικές κουλτούρες χρήσης ουσιών (Κάνναβη), εξαρτήσεις και χώροι περιθωρίων (ενδεικτικά: η πόλη της Θεσσαλονίκης και το campus ΑΠθ).
 • Οικονομικά του περιβάλλοντος και κλιματική αλλαγή.
 • Περιφερειακή ανάπτυξη: θεωρίες και προγραμματισμός.
 • Προβλήματα βελτιστοποίησης για Μηχανικούς με τη βοήθεια Θεωρίας Γραφημάτων.
 • Στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός και ποσοτικά μοντέλα για την ορθολογική διαχείριση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Συνοριακά καθεστώτα, διαχείριση της μετανάστευσης και τοπικές κοινωνίες: οικονομικές γεωγραφίες των δομών φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών.
 • Τουριστική ανάπτυξη και ζητήματα χωροθέτησης των τουριστικών υποδομών
 • Φαινόμενα Κοινωνικής αντίδρασης - ΝIMBY (not in my back yard) σε χωρικά οχλούσες δραστηριότητες και σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ενδεικτικά: ΧΥΤΑ, Κέντρα Φιλοξενίας Μεταναστών) και κοινωνικο-χωρικός σχεδιασμός.
 • Φύλο, ανισότητα, πατριαρχία, σεξουαλικές ταυτότητες (ΛΟΑΤΚΙ+), και εργασία (χωροθέτηση πορνείας) και η παραγωγή - οικειοποίηση του χώρου της πόλης.
 • Φωτογραμμετρία - Γεωπληροφορική (2 θέσεις).
 • Χωρική ανάλυση και μοντελοποίηση των ατομικών συμπεριφορών μετακίνησης (travel behaviour) σε αστικές περιοχές.
 • Χωρικές επιπτώσεις των μέσων σταθερής τροχιάς και αστική ανάπτυξη προσανατολισμένη στη δημόσια συγκοινωνία
 • Χωρικός σχεδιασμός συστημάτων μεταφορών και ψηφιακές τεχνολογίες, διαδίκτυο και μαζικά δεδομένα (big data).
 • Χωροταξικός σχεδιασμός περιφερειών και ειδικών περιοχών, κλιματική αλλαγή, ανθεκτικότητα

Ως υποψήφιοι γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις εξής τυπικές προϋποθέσεις:

 • Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής και
 • Κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής ή είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του ν. 4485/2017.
 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γίνονται δεκτοί/ές ως Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες και μη κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών εφόσον συνεκτιμηθούν άλλα προσόντα, όπως: επαρκές ερευνητικό έργο ή/και επαρκές επαγγελματικό έργο υψηλής στάθμης στο γνωστικό αντικείμενο της προτεινόμενης διατριβής, επιστημονικές δημοσιεύσεις, κ.λπ.
 • Πτυχίο ή πιστοποιητικό καλής γνώσης (επίπεδο Β2) μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας εκ των Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ισπανικών σύμφωνα με την πιστοποίηση επιπέδων γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ. Το πτυχίο ή πιστοποιητικό δεν απαιτείται εφόσον το πτυχίο ή/και το μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών προέρχεται αντίστοιχα από αγγλόφωνο, γαλλόφωνο, γερμανόφωνο ή ισπανόφωνο Πανεπιστήμιο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης έως και 9/11/2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου), καθημερινά 10:00- 14:00, Διεύθυνση: Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), 54124 Θεσσαλονίκη.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος υποψηφιότητας είναι τα εξής:

 1. Έντυπη αίτηση στην οποία να δηλώνεται ένα από τα θεματικά πεδία που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη.
 2. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υποψηφίου στην οποία αναπτύσσει συνοπτικά τα κίνητρα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και τους λόγους επιλογής της συγκεκριμένης ερευνητικής περιοχής (μέγιστο 500 λέξεις)
 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 4. Επικυρωμένους τίτλους προπτυχιακών/μεταπτυχιακών σπουδών, συνοδευόμενους από σχετική αναγνώριση του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) αν προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού. 
 5. Επικυρωμένα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας των ανωτέρω τίτλων.
 6. Πτυχίο ή πιστοποιητικό καλής γνώσης (επίπεδο Β2) μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας εκ των Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ισπανικών σύμφωνα με την πιστοποίηση επιπέδων γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ. Tο πτυχίο ή πιστοποιητικό ξένης δεν απαιτείται εφόσον το πτυχίο ή/και το μεταπτυχιακό δίπλωμα προέρχονται αντίστοιχα από αγγλόφωνο, γαλλόφωνο, γερμανόφωνο ή ισπανόφωνο Πανεπιστήμιο.
 7. Αποδεικτικά διδακτικής, ερευνητικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν).
 8. Αντίγραφα πτυχιακών εργασιών και επιστημονικών δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν) σε ηλεκτρονική μορφή.
 9. Δύο (2) συστατικές επιστολές

Μετά την επεξεργασία των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις θα κληθούν σε συνέντευξη.

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (τηλ: 2310991430, e-mail: info@plandevel.auth.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.plandevel.auth.gr/el/studies/postgraduate


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα