Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Νευροαποκατάσταση (2023-2024)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 27 Αυγούστου 2023

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Νευροαποκατάσταση» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Το πρόγραμμα διέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νευροαποκατάσταση» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στη «Νευροαποκατάσταση» για τους υποψηφίους που θα ακολουθήσουν το γενικό πρόγραμμα (Β1) και Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στη «Νευροαποκατάσταση με εξειδίκευση στη Γνωστική Νευροαποκατάσταση» για τους υποψηφίους που θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα υποεξειδίκευσης (Β2).

Βασικοί Στόχοι του ΠΜΣ «Νευροαποκατάσταση»

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας στην αναγνώριση, αξιολόγηση και βελτίωση των κινητικών, γνωστικών και λοιπών ελλειμμάτων ασθενών με νευρολογικές παθήσεις. Να παρέχει στους Διπλωματούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την ακαδημαϊκή επιστημονική και ερευνητική τους σταδιοδρομία στο χώρο της Ενωμένης Ευρώπης.

Προϋποθέσεις Επιλογής

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής και άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της  αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου (απόφοιτοι Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Ψυχολογίας, Ειδικής Αγωγής, Φυσικής Αγωγής, Διαιτολόγοι, Επισκέπτες Υγείας, Κοινωνικοί Λειτουργοί κα). Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑΔΟΑΤΑΠ.

Χρονική διάρκεια σπουδών τρία (3) Διδακτικά Εξάμηνα:
1ο (Χειμερινό) Εξάμηνο: 5 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού
2ο (Εαρινό) Εξάμηνο: Επιλογή Κατεύθυνσης (Β1 ή Β2), 4 υποχρεωτικά μαθήματα
3ο (Χειμερινό) Εξάμηνο: Διπλωματική Εργασία

Έναρξη κύκλου σπουδών: Σεπτέμβριος 2023. Η Παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Το 35% των μαθημάτων θα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και το 65% δια ζώσης. Αν κριθεί υγειονομικά αναγκαίο, το 65% των δια ζώσης μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί υβριδικά.

Τέλη Φοίτησης
Τα τέλη φοίτησης για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ανέρχονται στις 3.000 ευρώ (Α’ Εξάμηνο: 1500 ευρώ, Β’ Εξάμηνο: 1500 ευρώ, Γ’ Εξάμηνο: 0 ευρώ). Τα έξοδα του 3ου εξαμήνου είναι ενσωματωμένα στα έξοδα των πρώτων δύο εξαμήνων.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

 1. Αίτηση συμμετοχής (στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου (σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).
 3. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτηση του υποψηφίου έως την ημέρα έναρξης των μαθημάτων (Οκτώβριος 2023). Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΙΚΑΤΣΑ-ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
 5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.  
 6. Δύο συστατικές επιστολές.
 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις και αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας (αν υπάρχουν)
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν)
 9. Αποδεικτικό γνώσης ξένων γλωσσών επίσημα μεταφρασμένο
 10. Μία φωτογραφία ταυτότητας
 11. Δήλωση του Ν. 1599/86 «ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα πρωτοτύπων

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων: 27 Αυγούστου 2023

Διεύθυνση παραλαβής δικαιολογητικών και υποβολής αιτήσεων:
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
Νευρολογική Κλινική, 4ος όροφος
Γραφείο Γραμματείας (στο διάδρομο)
Τ.Κ.41110, Μεζούρλο, Λάρισα
ΥΠΟΨΙΝ: Κοτσιμπού Σταματία (Γραμματεία ΠΜΣ)

Για περισσότερες πληροφορίες:
Email: msc.neurorehabilitation@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.med.uth.gr/pmsneuro

Προκήρυξη/Παράταση | Παράταση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο