Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Δι-ιδρυματικό μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική (2022-2023)

Συμπληρωματική εκδήλωση ενδιαφέροντος για το Δ.Π.Μ.Σ. «Συμβουλευτική» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συμβουλευτική» (Counselling) των Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης προσκαλεί συμπληρωματική εκδήλωση ενδιαφέροντος, για την κάλυψη κενών θέσεων με την εισαγωγή δεκατριών (13) φοιτητών/τριών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Το ανωτέρω ΔΠΜΣ είναι διετές, οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» στη «Συμβουλευτική» με τις τρεις προσφερόμενες ειδικεύσεις: «Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση», «Συμβουλευτική Ψυχολογία» και «Συμβουλευτική Κοινωνική Εργασία». Η Ίδρυση του ΔΠΜΣ «Συμβουλευτική» εγκρίθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις προβλεπόμενες διαδικασίες, με την υπ΄ αρ. 259/30-06-2020 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ [ΦΕΚ 2980/20-07-2020, τ.Β’] και ο Κανονισμός λειτουργίας του εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 260/30-06-2020 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ [ΦΕΚ 2924/17- 07-2020, τ.Β’].

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Με την παρούσα συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα εισαχθούν δεκατρείς (13) φοιτητές/ριες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ως εξής :

  • οκτώ (8) για την ειδίκευση «Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση»
  • πέντε (5) για την ειδίκευση «Συμβουλευτική Κοινωνική Εργασία».

Οι απόφοιτοι της ειδίκευσης «Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση» αποκτούν δεξιότητες στη Συμβουλευτική που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην εργασία τους στη σχολική τάξη, στη συμβουλευτική με γονείς και παιδιά και στη συμβουλευτική σχέσεων μέσα σε σχολικό πλαίσιο. Μοριοδοτούνται για τη θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης ή Συμβούλου Σχολικής Ζωής. Επίσης, μπορούν να εργαστούν ως Σύμβουλοι σε Κέντρα Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε ΚΕΔΑΣΥ ή σε ιδιωτικά Κέντρα που προσφέρουν ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις.

Οι απόφοιτοι της ειδίκευσης «Συμβουλευτική Κοινωνική Εργασία» μοριοδοτούνται ξεχωριστά για θέσεις Κοινωνικής Εργασίας στον ΑΣΕΠ, για θέσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε ΜΚΟ και Υπηρεσίες Υγείας (Νοσοκομεία, ΤΟΜΥ, κλπ) και στη Σχολική Κοινωνική Εργασία, στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση αλλά και τη Συμβουλευτική στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Εφόσον πληρούν τις εκ του νόμου προϋποθέσεις, θα μπορούν να ασκήσουν και ιδιωτικά Συμβουλευτική ως ελεύθεροι επαγγελματίες (ΦΕΚ 6-30.1.1992).

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων ανά ειδίκευση το απαιτεί, ενδέχεται να υπάρξει διαφοροποίηση ως προς την κατανομή των εισακτέων ανά ειδίκευση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται για πληροφορίες και παραλαβή του εντύπου αίτησης: α) τη Γραμματεία του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ναυαρίνου 13α , Ισόγειο - γραφείο 3 (Πληροφορίες: Ελένη Σωτηρίου, τηλέφωνο: 210 3688095, e-mail: esotir@ecd.uoa.gr) και β) την ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ: εδώ καθώς και τις ιστοσελίδες των συνεργαζομένων Τμημάτων: www.ecd.uoa.gr, www.sw.duth.gr και www.psychology.uoc.gr.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ:
1) για την ειδίκευση στη «Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση»: πτυχιούχοι Τμημάτων Παιδαγωγικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και συναφών γνωστικών αντικειμένων των ΑΕΙ της ημεδαπής και των αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι/ες γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα
2) για την ειδίκευση στη «Συμβουλευτική Κοινωνική Εργασία»: πτυχιούχοι Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και των αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι/ες γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα.

ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
Το ΔΠΜΣ «Συμβουλευτική» οδηγεί στη χορήγηση μεταπτυχιακών τίτλων στις ειδικεύσεις:
1) «Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση»
2) «Συμβουλευτική Κοινωνική Εργασία»
Η χρονική διάρκεια για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (ΜΔΣ) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και η μέγιστη σε έξι (6).

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας ηλεκτρονικά από 20/7/2022 έως και 26/8/2022. Η αίτηση υποψηφιότητας και τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://eprotocol.uoa.gr (είσοδος με χρήση του κωδικού σας στο Taxisnet), ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: 05. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ- επιλέγετε: Προς τη Γραμματεία του Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση υποψηφιότητας (με φωτογραφία μικρού μεγέθους) σε ειδικό έντυπο (επισυνάπτεται)
2. Αντίγραφο πτυχίου/ίων ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
3. Πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) για όσους/όσες προέρχονται από Ιδρύματα της αλλοδαπής
4. Αναλυτική βαθμολογία
5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2 βάσει του ΦΕΚ 9/25-02- 2022, Παράρτημα Δ’ του ΑΣΕΠ, και για τους ξενόγλωσσους υποψήφιους πιστοποιητικό κατοχής της ελληνικής γλώσσας. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν έχει πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2, η γνώση θα διαπιστώνεται με γραπτή εξέταση αντίστοιχου επιπέδου που διενεργείται από το Τ.Ε.Α.Π.Η.
6. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο περιλαμβάνει τεκμηριωμένα στοιχεία για τις σπουδές, τη διδακτική, την επαγγελματική και την ερευνητική εμπειρία, τη γνώση της χρήσης Η/Υ και την επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του/ης υποψήφιου/-ας
7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
8. Λοιπά δικαιολογητικά: α) Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν, β) Δύο συστατικές επιστολές, γ) Κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος για το Δ.Π.Μ.Σ. (max 500 λέξεις)

Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες δεν επιστρέφονται.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ

Η διαδικασία επιλογής βασίζεται σε τρία στάδια.

Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων, όπου λαμβάνονται υπόψη ο γενικός βαθμός πτυχίου, η επίδοση σε συναφή προς το ΔΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα, η γνώση υπολογιστών, η ερευνητική, διδακτική και επαγγελματική εμπειρία, οι συστατικές επιστολές και η γενικότερη επιμόρφωση και κατάρτιση των υποψηφίων σχετική με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ. Οι επιλεγέντες που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής Γλώσσας θα κληθούν σε γραπτές εξετάσεις, οι οποίες θα διενεργηθούν την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022 και οι υποψήφιοι/ες θα ενημερωθούν εμπρόθεσμα για την ακριβή ώρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει.

Το δεύτερο στάδιο, αφορά τη γραπτή εξέταση, η οποία θα διενεργηθεί εντός του πρώτου δεκαημέρου μηνός Σεπτεμβρίου 2022 (οι υποψήφιοι/ες θα ενημερωθούν εμπρόθεσμα για την ακριβή ημέρα και ώρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει), σε δύο γνωστικά αντικείμενα, των οποίων οι ενότητες ύλης καθορίζονται ως εξής :

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ενότητα: «Θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές Συμβουλευτικής»
1. Συμβουλευτική και συμβουλευτική ψυχολογία. Αρχές και ορισμοί
2. Παράγοντες που έχουν επηρεάσει την εξέλιξη της συμβουλευτικής ψυχολογίας και της συμβουλευτικής
3. Συμβουλευτική σχέση, συμβουλευτικές δεξιότητες, στάδια και διαδικασία συμβουλευτικής προσέγγισης.
4. Οι βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις και η εξέλιξή τους: ψυχαναλυτική, συμπεριφοριστική, γνωσιοσυμπεριφοριστική, συστημική, ανθρωπιστική-υπαρξιακή, μορφολογική, κονστρου-κτιβιστική, φεμινιστική, πολυπολιτισμική
5. Στόχοι, εφαρμογές και παρεμβάσεις συμβουλευτικής ψυχολογίας και συμβουλευτικής
6. Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας
7. Χαρακτηριστικά και ρόλος του συμβούλου στη διαδικασία και την έκβαση της συμβουλευτικής
8. Η σημασία της πρακτικής άσκησης και της εποπτείας στη συμβουλευτική
9. Διαγνωστική εκτίμηση και αξιολόγηση

Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
1. McLeod, J. (2005). Εισαγωγή στη συμβουλευτική. Αθήνα: Μεταίχμιο
2. Κανδυλάκη, Α. (2008). Η συμβουλευτική στην κοινωνική εργασία. Δεξιότητες και τεχνικές. Αθήνα: Τόπος
3. Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (2017). Συμβουλευτική Ψυχολογία. Αθήνα: Πεδίο
4. Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (2011). Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Πεδίο.

Ενότητα: «Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας»
1. Τα επιστημολογικά προαπαιτούμενα της κοινωνικής έρευνας
2. Ορισμός και παράμετροι της ερευνητικής διαδικασίας και μεθόδου
3. Επιστημολογία, φιλοσοφία της επιστήμης και ερευνητικές προσεγγίσεις
4. H ιστορική διαμόρφωση των επιμέρους μεθόδων και η σχέση των μεθόδων με τα γενικότερα θεωρητικά ρεύματα
5. Σχέση θεωρίας και έρευνας
6. Ο σχεδιασμός της ποσοτικής και ποιοτικής κοινωνικής έρευνας-Ερευνητικό πρωτόκολλο
7. Ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις
8. Θέματα δειγματοληψίας στην ποσοτική και την ποιοτική έρευνα
9. Θέματα αξιοπιστίας και εσωτερικής και εξωτερικής εγκυρότητας στην ποσοτική και ποιοτική κοινωνική έρευνα
10. Βασικές μέθοδοι ποσοτικής και ποιοτικής προσέγγισης
11. Συνάρθρωση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων στην κοινωνική έρευνα
12. Θέματα δεοντολογίας και ηθικής της έρευνας.
13. Λειτουργικοποίηση εννοιών, τύποι μεταβλητών-κλίμακες μέτρησης.

Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
1. Babbie, E. (2011). Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα. Αθήνα: Κριτική.
2. Bryman, A. (2017). Μέθοδοι Κοινωνικής ‘Ερευνας. Αθήνα: Gutenberg.
3. Καλλινικάκη, Θ. (επιμ.) (2010). Ποιοτικές μέθοδοι στην έρευνα της κοινωνικής εργασίας. Αθήνα: Τόπος.
4. Τσιώλης, Γ. (2014). Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης στην ποιοτική κοινωνική έρευνα. Αθήνα: Κριτική.

Στο τρίτο στάδιο, οι υποψήφιοι/ες που θα λάβουν προβιβάσιμη βαθμολογία και στα δύο γνωστικά αντικείμενα (κλίμακα του 10, προβιβάσιμη βαθμολογία είναι το 5) στο 2ο στάδιο, θα κληθούν σε συνέντευξη εντός του δεύτερου δεκαημέρου μηνός Σεπτεμβρίου 2022, προκειμένου να συνεκτιμηθούν η συνολική συγκρότηση και η επιστημονική επάρκεια σε σχέση με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ., το κίνητρο και το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα, η συναφή με το αντικείμενο δραστηριότητα και οι επικοινωνιακές δεξιότητες των υποψηφίων.

Η ανακοίνωση του προγράμματος των συνεντεύξεων θα αποσταλεί εμπρόθεσμα στους/ις υποψηφίους/ες στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει.

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Στην τελική βαθμολόγηση υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές βαρύτητας ως εξής :
Πρώτο στάδιο 40%
Δεύτερο στάδιο 30%
Τρίτο στάδιο 30%
Με βάση τα συνολικά κριτήρια, την τελική δηλαδή βαθμολογία, η Συντονιστική Επιτροπή καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων και τον καταθέτει προς έγκριση στην ΕΔΕ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ

Α) Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται κάθε φοιτητής/τρια : (α) να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στα μαθήματα που διδάχθηκε, (β) να έχει συγγράψει τον απαιτούμενο αριθμό θεωρητικών και ερευνητικών εργασιών, (γ) να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την πρακτική άσκηση, (δ) να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τη διπλωματική εργασία, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό σπουδών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των πρακτικών ασκήσεων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.

Β) Για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης ύψους 1.250 ευρώ/εξάμηνο, με εξαίρεση τους/ις φοιτητές/ριες που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 του ν. 4485/17 σε ποσοστό έως του 30% των εισακτέων. Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις στην αρχή και στη μέση κάθε εξαμήνου.

Οι φοιτητές/ριες φοιτούν στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγκεκριμένα στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος ΕΑΠΗ.

Έναρξη μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 : Οκτώβριος 2022

Πρόσκληση / ΠΑΡΑΤΑΣΗ / Συμπληρωματική Πρόσκληση

 

Αίτηση

 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο