Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Διάρκεια Σπουδών
Η φοίτηση διαρκεί τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα (1,5 έτη). Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης μπορεί να είναι προσαυξημένη κατά δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, απαιτείται παρακολούθηση και επιτυχής ολοκλήρωση σε εννέα (9) μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε 67 πιστωτικές μονάδες (μονάδες ECTS) συνολικά, καθώς και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) στο τρίτο εξάμηνο. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 23 πιστωτικές μονάδες. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης για τη λήψη του σχετικού τίτλου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Οι πιστωτικές μονάδες πλήρους φοίτησης ανέρχονται σε τριάντα (30) ανά εξάμηνο και στο σύνολο του προγράμματος στις 90. Ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων ανά εξάμηνο στον οποίο μπορεί να εγγραφεί ένας φοιτητής δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό των προσφερόμενων μαθημάτων του εξαμήνου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος. Εξαιρούνται οι φοιτητές που επαναλαμβάνουν μαθήματα γιατί απέτυχαν κατά την προηγούμενη περίοδο.

Μέθοδος Διδασκαλίας
Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται δια ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, (blended learning) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022 (Α’ 141) όπως κάθε φορά ισχύει με στόχο την προώθηση ίσων ευκαιριών και (καθολικής) πρόσβασης σε κατηγορίες μεταπτυχιακών φοιτητών με περιορισμούς συμμετοχής σε (εξ ολοκλήρου) δια ζώσης εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργαζόμενοι, γονείς, μόνιμοι κάτοικοι εκτός της έδρας του Ιδρύματος, άτομα με κινητικές δυσκολίες και άλλοι. H χρήση μεθόδων ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν υπερβαίνει το 25% των πιστωτικών μονάδων του Π.Μ.Σ.

Η κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο διαρθρώνεται ως εξής:

Α` Εξάμηνο

 • Δημόσια Οικονομική και Πολιτική (8 ECTS)
 • Οικονομική Πολιτική και Ολοκλήρωση (8 ECTS)
 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις (7 ECTS)
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (7 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β` Εξάμηνο

 • Διοικητικό Δίκαιο (8 ECTS)
 • Σεμινάριο Δ.Ε. και Στατιστικής Ανάλυσης (8 ECTS)

Μαθήματα προς Επιλογή [δύο (2) από τα παρακάτω]

 • Δημόσιος Προϋπολογισμός - Απολογισμός (7 ECTS)
 • Λογιστική και Ελεγκτική Δημοσίου Τομέα (7 ECTS)
 • Ευρωπαϊκό Δίκαιο (7 ECTS)
 • Δημόσια Διακυβέρνηση (7 ECTS)
 • Φορολογική Πολιτική (7 ECTS)
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός (7 ECTS)
 • Κοινωνική Πολιτική (7 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ` Εξάμηνο

 • Αξιολόγηση Επενδύσεων (7 ECTS)
 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (23 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γενικό Σύνολο 90 ECTS

Η επιτυχής παρακολούθηση 10 μαθημάτων οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο