Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων οι φοιτητές/ριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς 5 μαθήματα ανά ειδίκευση, εκ των οποίων τα 3 είναι υποχρεωτικά και 1 επιλογής, και ένα διεπιστημονικό σεμινάριο, του οποίου η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική, για την κάθε ειδίκευση.

Κάθε μάθημα διδάσκεται σε αριθμό φοιτητών/ριών μεγαλύτερο των πέντε (5). Εάν ο αριθμός των φοιτητών/ριών που θα δηλώσει το μάθημα δεν υπερβεί τους πέντε (5) το μάθημα δεν θα διδάσκεται.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των φοιτητών/ριών που θα δηλώσει μάθημα επιλογής, υπερβεί τους δώδεκα (12), θα πραγματοποιείται κλήρωση.

Τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. αντιστοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες.

Το τρίτο και τέταρτο εξάμηνο, οι φοιτητές/ριες ασχολούνται αποκλειστικά με την πρακτική τους άσκηση και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, την οποία θα πρέπει να υποστηρίξουν με επιτυχία ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Κατά την περίοδο εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, οι φοιτητές/ριες έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε εξειδικευμένα σεμινάρια και ομάδες εργασίας (workshops). Η πρακτική άσκηση αντιστοιχεί σε 40 ECTS, και η διπλωματική εργασία σε 20 ECTS.

Οι φοιτητές/ριες πρέπει να παρακολουθούν ανελλιπώς και υποχρεωτικά όλα τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. που επέλεξαν, σύμφωνα με τις οδηγίες που προβλέπονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, και να μετέχουν ενεργά στις συζητήσεις, στις παρουσιάσεις και στις άλλες ερευνητικές δραστηριότητες του Προγράμματος. Με απόφαση της ΕΔΕ μπορούν να πραγματοποιηθούν μαθήματα σε μορφή εντατικής θεματικής εβδομάδας.

Τα μαθήματα αρχίζουν την ώρα που αναγράφεται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Η καθυστέρηση στην προσέλευση, πέραν των 15’ μετά την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του μαθήματος, συνιστά απουσία, αλλά παρέχεται στον/ην φοιτητή/τρια το δικαίωμα της παρακολούθησης του μαθήματος. Η υπέρβαση των δύο (2) αδικαιολόγητων απουσιών σε κάθε μάθημα σημαίνει αποκλεισμό από τις εξετάσεις του αντίστοιχου μαθήματος και επανάληψή του, έπειτα από σχετική έγκριση της ΕΔΕ. Η παρουσία των φοιτητών/ριών ελέγχεται από τον/την διδάσκοντα/ουσα και η επίδοσή τους αξιολογείται διαρκώς από αυτόν/ήν.

Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις οι οποίες αναρτώνται στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. Σε έκτακτες περιπτώσεις αλλαγής περιεχομένου αναρτημένης ανακοίνωσης, ειδοποιούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες.

Με την ολοκλήρωση του Δ.Π.Μ.Σ., κάθε φοιτητής/τρια: (α) θα έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στα μαθήματα που διδάχθηκε, (β) θα έχει συγγράψει ικανό αριθμό θεωρητικών και ερευνητικών εργασιών, (γ) θα έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την πρακτική άσκηση, (δ) θα έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τη διπλωματική εργασία.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

Α. Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΣΥΝΟΛΟ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ & 1 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 • ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (6 ECTS)
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 (6 ECTS)
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (8 ECTS)
 • ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (4 ECTS)

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1)

 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ (6 ECTS)
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΗΤΕΣ (6 ECTS)

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΣΥΝΟΛΟ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ & 1 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ (6 ECTS)
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 2 (6 ECTS)
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (8 ECTS)
 • ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (4 ECTS)

ΕΠΙΛΟΓΗΣ(1)

 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ (6 ECTS)
 • ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (6 ECTS)


ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΣΥΝΟΛΟ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ & 1 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 • ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (6 ECTS)
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 (6 ECTS)
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (8 ECTS)
 • ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (4 ECTS)

ΕΠΙΛΟΓΗΣ(1)

 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (6 ECTS)
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΗΤΕΣ (6 ECTS)

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΣΥΝΟΛΟ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ & 1 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ (6 ECTS)
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 2 (6 ECTS)
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ (8 ECTS)
 • ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (4 ECTS)

ΕΠΙΛΟΓΗΣ(1)

 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ (6 ECTS)
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (6 ECTS)


ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΣΥΝΟΛΟ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ & 1 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ (6 ECTS)
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 2 (6 ECTS)
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (8 ECTS)
 • ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (4 ECTS)

ΕΠΙΛΟΓΗΣ(1)

 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ (6 ECTS)
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΗΤΕΣ (6 ECTS)

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΣΥΝΟΛΟ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ & 1 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ (6 ECTS)
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 2 (6 ECTS)
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (8 ECTS)
 • ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (4 ECTS)

ΕΠΙΛΟΓΗΣ(1)

 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ (6 ECTS)
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (6 ECTS)

Στα επόμενα δύο εξάμηνα του Β’ ακαδημαϊκού έτους, οι φοιτητές/τριες καλούνται να εκπονήσουν την πρακτική άσκηση και τη διπλωματική τους εργασία. Μία κατεύθυνση που δίνεται από το μεταπτυχιακό είναι, να εκπονηθούν διπλωματικές εργασίες, άρρηκτα συνδεδεμένες με την πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών. Ταυτόχρονα, δίνεται και η δυνατότητα εκπόνησης ανεξάρτητης διπλωματικής εργασίας ερευνητικού περιεχομένου. Σε κάθε περίπτωση η διπλωματική θα παραδίδεται εγκαίρως (κατά την ολοκλήρωση του 2ου έτους). Κατά τη διάρκεια των δύο εξαμήνων της πρακτικής τους άσκησης, οι φοιτητές/τριες εποπτεύονται από επόπτες του Πανεπιστημίου («εξωτερικοί επόπτες», ομαδική εποπτεία) και από έναν, για κάθε φοιτητή/τρια επόπτη, που ορίζεται από το φορέα στον οποίο τοποθετείται ο/η φοιτητής/τρια. Ο συνολικός συντονισμός, η διαχείριση και παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης και εποπτείας, γίνεται διοικητικά από το γραφείο Πρακτικής άσκησης που λειτουργεί στο πλαίσιο αυτό.

Αναλυτικότερα:

Γ΄ Εξάμηνο:

Κατά τη διάρκεια του Γ΄ εξαμήνου οι φοιτητές/τριες:

α) πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση και την εσωτερική εποπτεία και λαμβάνουν 7 ECTS.

β) πραγματοποιούν την εξωτερική εποπτεία της πρακτικής άσκησης και λαμβάνουν 8 ECTS.

γ) καταθέτουν μέρος της έκθεσης διαδικασίας του ντοσιέ πρακτικής άσκησης και λαμβάνουν 3 ECTS.

δ) καταθέτουν μέρος της περιγραφής κλινικού περιστατικού του ντοσιέ πρακτικής άσκησης και λαμβάνουν 2 ECTS.

ε) εκπονούν το πρώτο μέρος της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) που περιλαμβάνει τη θεωρητική προσέγγιση του θέματος και τον σχεδιασμό της μεθοδολογίας και που ισοδυναμεί με 10 ECTS.

Σύνολο πιστωτικών μονάδων για το Γ΄ εξάμηνο 30 ECTS.

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ 1  (20 ECTS)
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΔΕ) (Α’ ΜΕΡΟΣ) (10 ECTS)

Δ΄ Εξάμηνο

Κατά τη διάρκεια του Δ΄ εξαμήνου οι φοιτητές/τριες:

α) πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση και την εσωτερική εποπτεία και λαμβάνουν 7 ECTS.

β) πραγματοποιούν την εξωτερική εποπτεία της πρακτικής άσκησης και λαμβάνουν 8 ECTS.

γ) καταθέτουν την έκθεση διαδικασίας του ντοσιέ πρακτικής άσκησης και λαμβάνουν 3 ECTS.

δ) καταθέτουν την περιγραφή κλινικού περιστατικού του ντοσιέ πρακτικής άσκησης και λαμβάνουν 2 ECTS.

ε) ολοκληρώνουν και καταθέτουν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ), παρουσιάζοντας τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων, καθώς και τα συμπεράσματα και τις σχετικές προτάσεις. Η φάση αυτή της ολοκλήρωσης ισοδυναμεί με 10 ECTS.

Σύνολο πιστωτικών μονάδων για το Δ΄ εξάμηνο 30 ECTS.

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ 2 (20 ECTS)
 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΜΔΕ) (Β’ ΜΕΡΟΣ)  (10 ECTS)
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο