Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συγγραφή σεμιναριακών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση και παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Πριν από την έναρξη των μαθημάτων, προσφέρονται εισαγωγικά σεμινάρια στα οικονομικά και στο δίκαιο με στόχο την καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών για την παρακολούθηση των μαθημάτων. Στο πρώτο εξάμηνο διδάσκονται όλα τα προσφερόμενα μαθήματα, στο δεύτερο εξάμηνο, εισηγείται η ΣΕ και εγκρίνει η Συνέλευση, πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, ποια από τα προσφερόμενα μαθήματα θα διδαχθούν.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των μαθημάτων συνιστά η επιλογή τους από τουλάχιστον πέντε (5) φοιτητές. Με τη σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα και απόφαση της ΣΕ κάποιο μάθημα μπορεί να διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

1. Ειδίκευση Α': Διεθνής Διακυβέρνηση και Πολιτική

Α' Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

 • Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας (7,5 ECTS)

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής (Επιλογή 2 μαθημάτων από τα προσφερόμενα)

 • Διεθνής Πολιτική Οικονομία (7,5 ECTS)
 • Διεθνής Πολιτική: Σύγχρονα Ερωτήματα και Προβληματισμοί (7,5 ECTS)
 • Κρατική Κυριαρχία και Διεθνής Οργάνωση (7,5 ECTS)

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (Επιλογή 1 μαθήματος από τα προσφερόμενα)

 • Αγορά και Κράτος στην ΕΕ (7,5 ECTS)
 • Έννομη Τάξη της ΕΕ (7,5 ECTS)
 • Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής (Επιλογή 3 μαθημάτων από τα προσφερόμενα)

 • Ανατολική Μεσόγειος και Μέση Ανατολή (7,5 ECTS)
 • Διεθνές Δίκαιο και Επίλυση Διαφορών (7,5 ECTS)
 • Διεθνής και Ευρωπαϊκή Μετανάστευση (7,5 ECTS)
 • Διεθνής και Ευρωπαϊκή Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (7,5 ECTS)
 • Ενέργεια και Γεωπολιτική (7,5 ECTS)
 • Η Τουρκία στο Διεθνές Σύστημα (7,5 ECTS)
 • Παγκόσμια Διακυβέρνηση των Θαλασσών και των Ωκεανών (7,5 ECTS)
 • Παγκόσμια Οικονομική Διακυβέρνηση και Διπλωματία (7,5 ECTS)
 • Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση (7,5 ECTS)
 • Πολιτική του Χρήματος στην Παγκόσμια Οικονομία (7,5 ECTS)
 • Πολιτισμός και Διεθνείς Σχέσεις (7,5 ECTS)
 • Σύγχρονα Ζητήματα Διεθνούς Ασφάλειας (7,5 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Διεθνούς Διακυβέρνησης (7,5 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας (7,5 ECTS)

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (Επιλογή 1 μαθήματος από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ή 1 μαθήματος από τα ΠΜΣ του οικείου Τμήματος με αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες και συναφές γνωστικό αντικείμενο)

 • Εξωτερική Πολιτική και Σχέσεις της ΕΕ (7,5 ECTS)
 • Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Εγχώρια Πολιτική: Η Περίπτωση της Ελλάδας (7,5 ECTS)
 • Οικονομική και Νομισματική Ένωση (7,5 ECTS)
 • Πολιτικές της ΕΕ για την οικονομική και κοινωνική συνοχή και η εφαρμογή τους (7,5 ECTS)
 • Πολιτική Ανταγωνισμού στην ΕΕ (7,5 ECTS)
 • Συγκριτική Ανάλυση των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Συστημάτων (7,5 ECTS)
 • Συγκριτικός Ομοσπονδισμός (7,5 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Συγκριτικής Ανάλυσης των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Συστημάτων (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ' Εξάμηνο 

 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

2. Ειδίκευση Β΄: Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική

Α' Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

 • Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας (7,5 ECTS)

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής (Επιλογή 2 μαθημάτων από τα προσφερόμενα)

 • Αγορά και Κράτος στην ΕΕ (7,5 ECTS)
 • Έννομη Τάξη της ΕΕ (7,5 ECTS)
 • Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση (7,5 ECTS)

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (Επιλογή 1 μαθήματος από τα προσφερόμενα)

 • Διεθνής Πολιτική Οικονομία (7,5 ECTS)
 • Διεθνής Πολιτική: Σύγχρονα Ερωτήματα και Προβληματισμοί (7,5 ECTS)
 • Κρατική Κυριαρχία και Διεθνής Οργάνωση (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής (Επιλογή 3 μαθημάτων από τα προσφερόμενα)

 • Διεθνής και Ευρωπαϊκή Μετανάστευση (7,5 ECTS)
 • Διεθνής και Ευρωπαϊκή Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (7,5 ECTS)
 • Εξωτερική Πολιτική και Σχέσεις της ΕΕ (7,5 ECTS)
 • Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Εγχώρια Πολιτική: Η Περίπτωση της Ελλάδας (7,5 ECTS)
 • Οικονομική και Νομισματική Ένωση (7,5 ECTS)
 • Πολιτικές της ΕΕ για την οικονομική και κοινωνική συνοχή και η εφαρμογή τους (7,5 ECTS)
 • Πολιτική Ανταγωνισμού στην ΕΕ (7,5 ECTS)
 • Συγκριτική Ανάλυση των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Συστημάτων (7,5 ECTS)
 • Συγκριτικός Ομοσπονδισμός (7,5 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Συγκριτικής Ανάλυσης των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Συστημάτων (7,5 ECTS)

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (Επιλογή 1 μαθήματος από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ή 1 μαθήματος από τα ΠΜΣ του οικείου Τμήματος με αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες και συναφές γνωστικό αντικείμενο)

 • Ανατολική Μεσόγειος και Μέση Ανατολή (7,5 ECTS)
 • Διεθνές Δίκαιο και Επίλυση Διαφορών (7,5 ECTS)
 • Ενέργεια και Γεωπολιτική (7,5 ECTS)
 • Η Τουρκία στο Διεθνές Σύστημα (7,5 ECTS)
 • Παγκόσμια Διακυβέρνηση των Θαλασσών και των Ωκεανών (7,5 ECTS)
 • Παγκόσμια Οικονομική Διακυβέρνηση και Διπλωματία (7,5 ECTS)
 • Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση (7,5 ECTS)
 • Πολιτική του Χρήματος στην Παγκόσμια Οικονομία (7,5 ECTS)
 • Πολιτισμός και Διεθνείς Σχέσεις (7,5 ECTS)
 • Σύγχρονα Ζητήματα Διεθνούς Ασφάλειας (7,5 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Διεθνούς Διακυβέρνησης (7,5 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ' Εξάμηνο 

 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο