Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Περιβάλλον και Συμπεριφορά"

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) προκηρύσσει 40 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Περιβάλλον και Συμπεριφορά».

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων

  1. Σχολών Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής Επιστήμης, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών,
  2. Θετικών και Εφαρμοσμένων επιστημών όπως Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων και Γεωτεχνικών που ασχολούνται με τη δημιουργία συνθηκών για την επίδραση της ανθρώπινης συμπεριφοράς αναφορικά με το φυσικό περιβάλλον, και
  3. άλλων ειδικοτήτων που εμπλέκονται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση και συμπεριφορά,

πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων συναφούς με τους στόχους του ΠΜΣ γνωστικού αντικειμένου. 

Στο πρόγραμμα αυτό, η δυνατότητα απόκτησης του μεταπτυχιακού τίτλου είναι το 1,5 έτος, και η κυρίαρχη καινοτομία του είναι η ευελιξία του, καθώς είναι σχεδιασμένο ειδικά για εργαζόμενους.


Σκοπός
Στόχος του διεπιστημονικού αυτού προγράμματος είναι να μεταδώσει τις αναγκαίες γνώσεις σε πτυχιούχους τμημάτων και σχολών που αναφέρονται παραπάνω, οι οποίοι κατά την εκτέλεση των εργασιακών τους καθηκόντων αντιμετωπίζουν θέματα που άπτονται της συμπεριφοράς ατόμων, οργανισμών, επιχειρήσεων και κέντρων λήψης αποφάσεων σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα είναι σε θέση να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στη ρύθμιση συνθηκών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων.

Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος απαιτείται η σύνδεση της γνώσης περιβαλλοντικών τεχνολογιών, δεξιοτήτων και μεθοδολογιών με την ανθρώπινη συμπεριφορά. Επιπλέον το Π.Μ.Σ. θα συμβάλλει στην δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ.

Τέλος, θα συμβάλλει στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και τις διεθνείς προδιαγραφές.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το κόστος παρακολούθησης ανέρχεται σε 1000€ το εξάμηνο.

Τυπικό προσόν αποτελεί η τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής. Η επιλογή θα γίνει από επιτροπή αξιολόγησης με βάση τη συνάφεια του τίτλου σπουδών, την αναλυτική βαθμολογία και την εξέταση του βιογραφικού σημειώματος. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει στις αρχές του Οκτωβρίου 2016.


Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα έγγραφα
1.    Αίτηση
2.    Τίτλο σπουδών
3.    Πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας 
4.    Αναλυτική βαθμολογία
5.    Βιογραφικό σημείωμα


Καταληκτικές ημερομηνίες:
30 Ιουλίου 2016 και 15 Σεπτεμβρίου 2016


Μετά το τέλος της πρώτης προθεσμίας θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις και, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, θα συμπληρωθούν μέσα στην επόμενη προθεσμία υποβολής. Οι επιτυχόντες θα κληθούν να προσκομίσουν φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών κατά την εγγραφή τους και υπεύθυνη δήλωση για τη γνησιότητά τους.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση secr@env.duth.gr και κοινοποίηση στο eb@env.duth.gr με επισυναπτόμενα τα σαρωμένα δικαιολογητικά 1, 2, 3, 4 και 5. Στο θέμα του μηνύματος θα πρέπει να αναγράφεται: Υποβολή Υποψηφιότητας για το ΠΜΣ «Περιβάλλον και Συμπεριφορά».
Σε περίπτωση που υποψήφιοι αναμένεται να αποφοιτήσουν μέσα στην επόμενη εξεταστική της προκήρυξης (Σεπτεμβρίου 2016), και υπάρχουν εκκρεμότητες με μαθήματα ή διπλωματική/πτυχιακή εργασία, θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι πρόκειται να αποκτηθεί το πτυχίο το αργότερο στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου και θα κατατεθεί στη συνέχεια. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή και παράλληλη παρακολούθηση του ΠΜΣ με άλλο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πρώτου κύκλου.

Η παρακολούθηση είναι προαιρετική εκτός από τα εργαστήρια/εργαστηριακά μαθήματα, στα οποία η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφιοτήτων είναι:

1.    Βαθμός πτυχίου (5-10)
2.    Γλώσσα (Καλή=5, Πολύ Καλή=7,5, Άριστη=10) 
3.    Δημοσιεύσεις (Το μέγιστο από):
Ελληνικό Συνέδριο /Κεφάλαιο Βιβλίου/Περιοδικό χωρίς κριτές=1
Διεθνές Συνέδριο /Κεφάλαιο Βιβλίου/ Περιοδικό χωρίς κριτές=2
Βιβλίο Ελληνικό=3
Βιβλίο Ξενόγλωσσο=4 
Ελληνικό περιοδικό με κριτές =5 
Ξενόγλωσσο περιοδικό με κριτές =6 
4.    Βιογραφικό και προϋπηρεσία =5 
5.    Μέγιστη βαθμολόγηση (10+10+6+5)= 31 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ κα Ολυμπία Δεμεσούκα (eb@env.duth.gr), καθημερινά 11:00-13:00, στα τηλέφωνα 25410-79332, 6955034416 ή στον Αναπληρωτή Καθηγητή Δημήτριο Κομίλη, 25410-79391, (dkomilis@env.duth.gr).

Επίσης, πληροφορίες εμφανίζονται και στην ιστοσελίδα www.env.duth.gr/eb

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο