Msc Quantitative Investment
Eφαρμοσμένη Στατιστική
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Msc in Data Science -AUEB

Ίδρυμα Ευγενίδου: Προκήρυξη επτά (7) υποτροφιών για διπλωματούχους του ΕΜΠ για μεταπτυχιακές σπουδές Εκπαιδευτικά Νέα

Το Ίδρυμα Ευγενίδου προκηρύσσει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 επτά (7) υποτροφίες διάρκειας ενός έτους, πλήρους φοίτησης (full-time) & παρακολούθησης με φυσική παρουσία, για μεταπτυχιακές σπουδές ετήσιας διάρκειας στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού, σε διπλωματούχους του ΕΜΠ.

Το συνολικό ποσό της κάθε υποτροφίας ορίζεται στις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€) για μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού και στις δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00€) για μεταπτυχιακές σπουδές εσωτερικού.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Να είναι διπλωματούχοι του Ε.Μ.Π.
 2. Να έχουν γεννηθεί μετά τις 31.12.1990.
 3. Να έχουν γίνει δεκτοί για παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών σε Πανεπιστήμιο, στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού, για πρόγραμμα ετήσιας διάρκειας πλήρους φοίτησης (full-time) & παρακολούθησης με φυσική παρουσία, το οποίο θα διεξαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
 4. Τα εισοδήματα (ατομικά και οικογενειακά) και εν γένει η περιουσιακή κατάσταση του υποψηφίου να μην επιτρέπει την, με ίδια μέσα, οικονομική κάλυψη των σπουδών στο αντικείμενο της υποτροφίας.  
 5. Να μην λαμβάνουν ή λάβουν στο μέλλον, για τις ίδιες σπουδές, άλλη υποτροφία ή δωρεά ή βοήθημα ή οιασδήποτε μορφής άλλη οικονομική ενίσχυση από το Ίδρυμα Ευγενίδου ή άλλη κοινωφελή περιουσία, κληρονομιά, κληροδοσία και εν γένει από άλλο φορέα.
 6. Να έχουν ελληνική υπηκοότητα.
 7. Να γνωρίζουν άριστα τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.  

Τρόπος επιλογής των υποτρόφων

α) Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν μέσω συνέντευξης.

β)  Κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων θα ληφθούν υπ’ όψιν τα εξής:

 1. Βαθμός πτυχίου: 30%
 2. Οικονομικά δεδομένα: 10%
 3. Συνέντευξη και αξιολόγηση της έκθεσης ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων (personal statement): 60%    

Σημείωση: Οι υποτροφίες θα αποδοθούν σε διπλωματούχους του ΕΜΠ για αντικείμενα σπουδών μεταπτυχιακού στοχευμένα στο πεδίο των επιστημών μηχανικού. Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνον για μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους φοίτησης και παρακολούθησης με φυσική παρουσία διάρκειας ενός έτους. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως ή για σπουδές διάρκειας μεγαλύτερης του ενός έτους, δεν γίνονται δεκτές.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (επισυνάπτεται).
 2. Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται).
 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 4. Έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων (personal statement) έκτασης 300 έως 500 λέξεων.       
 5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 6. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος.
 7. Αναλυτική βαθμολογία όλων των εξαμήνων φοίτησης στη Σχολή.
 8. Πιστοποιητικό σειράς κατάταξης στο συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος αποφοίτησης.
 9. Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης από Πανεπιστήμιο ότι ο/η υποψήφιος/α έχει γίνει δεκτός/ή για μεταπτυχιακές σπουδές ετήσιας διάρκειας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, πλήρους φοίτησης και παρακολούθησης με φυσική παρουσία.
 10. Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε-1) συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα (πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου), καθώς και καταστάσεις οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε-3) εφ’ όσον υποβάλλονται, των δύο (2) τελευταίων φορολογικών ετών του υποψηφίου και των γονέων του. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.
 11. Έγγραφα (σε ακριβή αντίγραφα) τα οποία αποδεικνύουν την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων, όπως βεβαιώσεις ανεργίας, μονογονεϊκής οικογένειας κ.λπ. (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
 12. Αντίγραφο/α πτυχίου/ων ξένης/ων γλώσσας/ών, το οποίο θα αποδεικνύει την άριστη γνώση της γλώσσας, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι το/τα πτυχίο/α είναι πιστό/ά αντίγραφο/α του/των πρωτοτύπου/ων. 
 13. Συστατική/ές Επιστολή/ές (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

* Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα εκτός των πτυχίων ξένης γλώσσας. Δεν είναι απαραίτητο το γνήσιο της υπογραφής για καμία υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86. 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απαραιτήτως μέχρι 10 Ιουνίου 2020.

Οι συνεντεύξεις θα διενεργηθούν από την Επιτροπή Υποτροφιών του Ιδρύματος Ευγενίδου στις 22 Ιουνίου 2020.

Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο Ίδρυμα Ευγενίδου, Λεωφ. Συγγρού 387, Παλαιό Φάληρο 175 64, τηλ.: 210-9469600.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν ατομικά σε κάθε επιτυχόντα και κάθε επιλαχόντα υποψήφιο με e-mail ή/και τηλεφωνικά, θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Ιδρύματος Ευγενίδου (www.eef.edu.gr) με τον αριθμό κατάθεσης της αίτησης και χωρίς προσωπικά στοιχεία, το αργότερο έως την 15η Ιουλίου 2020 και ότι για την λήψη της υποτροφίας οι επιτυχόντες θα υπογράψουν σύμβαση. 

---
Η ομάδα του eduguide.gr
Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο