Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Σαράντα εννέα (49) άτομα στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) που εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής, προκηρύσσει την πρόσληψη σαράντα εννέα (49) ατόμων με ετήσια σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με δυνατότητα παράτασης και με Κωδικούς 01-42, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της Χώρας».

Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ταμείο Συνοχής και από Εθνικούς πόρους (ΣΑΕ 2751, ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ / MIS (ΟΠΣ): 5001776, ΕΝΑΡΙΘΜΟ: 2017ΣΕ27510111).

Η προκήρυξη αφορά στις κάτωθι ειδικότητες:

Βιολόγου, Περιβαλλοντολόγου, Δασολόγου, Γεωπόνου, Φυσικού, Πολιτικού Μηχανικού, Γεωλόγου, Μαθηματικού, Μηχανικού Υπολογιστών, Οικονομικών Επιστημών, Χημικού, Χημικού Μηχανικού, Διοικητικού - Οικονομικού, Επιστημών Θάλασσας, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Τεχνολόγου Ιχθυολόγου, Τεχνολόγου Βιοπληροφορικής και Τεχνολόγου Διαχείρισης Πληροφοριών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην έδρα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) στην Ανάβυσσο Αττικής (περιοχή Μαύρο Λιθάρι), ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου (46,7 χιλ.), Τ.Θ. 712, 190 13 Ανάβυσσος (τηλ. 22910 76331) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hrdept@hcmr.gr το αργότερο έως τις 28/11/2017.

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς ο τίτλος του Προγράμματος («Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της Χώρας»), ο κωδικός της προκήρυξης, καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email). Κάθε αίτηση θα πρέπει να αντιστοιχεί σε έναν μόνο κωδικό προκήρυξης.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του/της υποψήφιου/ας. 

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ

 

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. επίσης προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ένα (1) μήνα με δυνατότητα παράτασης ενός μηνός, για τις ανάγκες του Ερευνητικού Προγράμματος:  ́ ́Μελέτη των επιπτώσεων της ρύπανσης από πετρελαιοειδή στο Σαρωνικό κόλπό ́ το οποίο χρηματοδοτείται από το ΥΝΑΝΠ.

Ειδικότητα και απαραίτητα τυπικά προσόντα:

Έναν πτυχιούχο ΠΕ Επιστημών της Θάλασσας με:

  • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών 
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στη δειγματοληψία και ανάλυση βενθικών μακροσπόνδυλων, επεξεργασία αποτελεσμάτων και συγγραφή εκθέσεων.
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Θα συνεκτιμηθούν:

  • Ο αριθμός των σχετικών δημοσιεύσεων με περιεχόμενο οικολογικό και ταξινομικό βενθικής μακροπανίδας
  • Πτυχίο ερασιτεχνικής αυτόνομης κατάδυσης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην έδρα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) στην Ανάβυσσο Αττικής (περιοχή Μαύρο Λιθάρι), ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου (46,7 χιλ.), Τ.Θ. 712, 190 13 Ανάβυσσος (τηλ. 22910 76331) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hrdept@hcmr.gr το αργότερο έως τις 24/11/2017.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο