Πανεπιστήμιο Κύπρου: Γνωστική Εκπαιδευτική Ψυχολογία (2018-2019)

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις μέχρι την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, για τα ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα που θα αρχίσουν το Σεπτέμβριο του 2018:

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Ογδόντα τέσσερεις (84) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

Προγράμματα Μάστερ

 • 15 θέσεις για το θεωρητικό πρόγραμμα Μάστερ στην Κοινωνική Αναπτυξιακή Ψυχολογία
 • 15 θέσεις για το θεωρητικό πρόγραμμα Μάστερ στη Γνωστική Εκπαιδευτική Ψυχολογία
 • 10 θέσεις για το εφαρμοσμένο πρόγραμμα Μάστερ στη Σχολική Ψυχολογία
 • 30 θέσεις για το Διακρατικό Διαπανεπιστημιακό Αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση

Για τα δύο Θεωρητικά Προγράμματα Μάστερ μπορούν να καταθέσουν αίτηση κάτοχοι οποιουδήποτε πτυχίου, ενώ για το Εφαρμοσμένο Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας μπορούν να καταθέσουν αίτηση κάτοχοι πτυχίου Ψυχολογίας μόνο.

Απαιτούμενο προσόν για υποβολή αίτησης στο Διακρατικό Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση είναι πτυχίο Ψυχολογίας ή πτυχίο σε οποιανδήποτε από τις Επιστήμες της Αγωγής ή πτυχίο Τμήματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διορισμό στη Μέση Εκπαίδευση, όλα από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.

Διδακτορικά Προγράμματα

 • 7 θέσεις για Διδακτορικό στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας
 • 7 θέσεις για Διδακτορικό στο Πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας

Για το Θεωρητικό Διδακτορικό Πρόγραμμα στην Ψυχολογία μπορούν να καταθέσουν αίτηση κάτοχοι μεταπτυχιακού πτυχίου σε οποιοδήποτε συναφή κλάδο, ενώ για το Εφαρμοσμένο Διδακτορικό Πρόγραμμα στην Κλινική Ψυχολογία μπορούν να καταθέσουν αίτηση μόνο κάτοχοι πτυχίου Ψυχολογίας και μεταπτυχιακού Ψυχολογίας από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια. Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής είναι υποχρεωτική και για τα δύο διδακτορικά προγράμματα. Ως εκ τούτου, η εξασφάλιση ερευνητικού επόπτη είναι προϋπόθεση για εισδοχή στα διδακτορικά προγράμματα του Τμήματος Ψυχολογίας.

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος: Τηλ.: 22 89 2086, Φαξ: 22 895075, email: maro@ucy.ac.cy

Για το Διακρατικό Διαπανεπιστημιακό Αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση Τηλ.: 22893420, Φαξ: 22895045, email: damianou.elena@ucy.ac.cy

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Υποβολή Αιτήσεων:

ΟΟι αιτήσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού υποβάλλονται MONON ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου http://ucy.ac.cy/postgraduate_appl, μέχρι την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 και ώρα 12 το μεσημέρι. Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 1. Βιογραφικό σημείωμα (Curriculum Vitae).
 2. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων (μεταπτυχιακού και πτυχιακού επιπέδου) ή Βεβαίωση Αποφοίτησης. (Σε περίπτωση εισδοχής σε πρόγραμμα, πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα πτυχίων θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την αποδοχή της θέσης.
 3. Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα προγράμματα σπουδών.
 4. Σύντομη έκθεση μέχρι 2 σελίδες προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων.
 5. Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων. Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.

(Επειδή σε ορισμένα προγράμματα σπουδών ζητείται να υποβληθούν τρεις (3) συστατικές επιστολές, παρακαλείστε, προτού υποβάλετε την αίτηση σας, να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος στο οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, για να βεβαιωθείτε για τον αριθμό).

Δίδακτρα:

Μεταπτυχιακά Προγράμματα: Μάστερ

€5.125 για κάθε πρόγραμμα Μάστερ με τις πιο κάτω εξαιρέσεις:

- €10.250 Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

- € 8.000 Μάστερ στη Μηχανική Πετρελαίων

- €10.000 Master in Business Economics (Technology, Innovation Management and Entrepreneurship – TIME MBE)

- €7.500 Μάστερ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

- €4.100 Μάστερ στο Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών και Διαδραστικών Τεχνολογιών (Διαπανεπιστημιακό σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ)

- €4.100 Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση

- €4.100 Μάστερ Financial Economics

- €4.100 Μάστερ στη Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου

Στα δίδακτρα του Εφαρμοσμένου Προγράμματος Σχολικής Ψυχολογίας προστίθεται τέλος εποπτευόμενης κλινικής άσκησης ύψους €1000 το οποίο διατίθεται για τη μίσθωση υπηρεσιών εποπτείας από εγγεγραμμένους επαγγελματίες ψυχολόγους.

Προγράμματα Διδακτορικού επιπέδου:

Κάτοχοι Διπλώματος Μάστερ:

 • Συνολικό ποσό διδάκτρων €4.000

Μη Κάτοχοι Διπλώματος Μάστερ:

 • Συνολικό ποσό διδάκτρων €6.500 (νοουμένου ότι ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους και αποκτήσουν το διδακτορικό τίτλο σε 6 έτη/12 εξάμηνα).
 • Κάθε έτος φοίτησης πέραν των 6 ετών με μέγιστη διάρκεια σπουδών τα 8 έτη (16 εξάμηνα) αντιστοιχεί σε καταβολή διδάκτρων €1.250 κάθε έτος (€625 το εξάμηνο). Το ανώτατο ποσό διδάκτρων για τα διδακτορικά προγράμματα είναι €9.000

Πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας (ισχύει για όλους τους Διδακτορικούς Φοιτητές):

Στα δίδακτρα του Εφαρμοσμένου Διδακτορικού Προγράμματος Κλινικής Ψυχολογίας προστίθεται τέλος εποπτευόμενης κλινικής άσκησης ύψους €1.000 το οποίο διατίθεται για τη μίσθωση υπηρεσιών εποπτείας από εγγεγραμμένους επαγγελματίες ψυχολόγους.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1. Υποτροφίες για το Προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας ή/και της Εθνικής Φρουράς:

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει τέσσερις (4) υποτροφίες για το προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας της Κύπρου ή/και της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου. Προϋπόθεση για την παραχώρηση της υποτροφίας είναι η εξασφάλιση θέσης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι υποτροφίες αφορούν μόνο τους νεοεισερχόμενους φοιτητές/τριες για εισδοχή από Σεπτέμβριο 2018. Η κάθε υποτροφία θα καλύπτει το δεύτερο 50% των διδάκτρων (αφού πρώτα οι υποψήφιοι καταβάλουν το πρώτο 50%).

2. Υποτροφία σε Σύριους πρόσφυγες

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει μία (1) υποτροφία σε Σύριους πρόσφυγες που αναγκάστηκαν να διακόψουν τις σπουδές τους και επιθυμούν να τις συνεχίσουν στη χώρα που τους παραχώρησε άσυλο. Προϋπόθεση για την παραχώρηση της υποτροφίας είναι η εξασφάλιση θέσης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου για φοίτηση το Σεπτέμβριο του 2018. Η υποτροφία καλύπτει πλήρη δίδακτρα και διαμονή.

Γενικές Πληροφορίες:

Πληροφορίες δίδονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα