Economic Strategy
mba-aua
International Hellenic University

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 2017-2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με τίτλο «Αειφορική ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-20178

Η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, της Σχολής Επιστηµών Γεωπονίας και ∆ασολογίας του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, κατά την αριθ. 9/31.05.2017 συνεδρίαση της αποφάσισε να διοργανώσει και λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο γνωστικό πεδίο ΄΄ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ΄΄ µε αντίστοιχο τίτλο στην Αγγλική γλώσσα «Sustainable Management of Environment and Natural Resources». Η προκήρυξη αυτή αφορά στην εισαγωγή σπουδαστών του προγράµµατος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί τόσο στην προαγωγή της παιδείας των μεταπτυχιακών φοιτητών στη ∆ασολογική και Περιβαλλοντική επιστήμη, όσο και στην ανάπτυξη της αντίστοιχης ειδικής επιστηµονικής έρευνας. Πιο αναλυτικά, το συγκεκριµένο Πρόγραµµα αποβλέπει στην εµβάθυνση και τη µεγαλύτερη εξειδίκευση των µεταπτυχιακών φοιτητών στις βασικές και επιµέρους κατευθύνσεις της ∆ασολογικής και Περιβαλλοντικής επιστήµης.

Το Π.Μ.Σ. διαρκεί κατ’ ελάχιστον ενάµισι (1,5) ηµερολογιακό έτος (τρία (3) εξάµηνα). Η µέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι 5 (πέντε) εξάµηνα, υπολογιζόµενα από την κανονική εγγραφή στο Π.Μ.Σ.

Σε αυτό γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τµήµατος ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, του Τµήµατος ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και άλλων τµηµάτων Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειµένου και Τµηµάτων Α.Σ.Ε.Ι. καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής.

Γίνονται, δεκτές προς κρίση αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών ως ο νόµος ορίζει. Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγµένα µια ξένη γλώσσα, οι δε αλλοδαποί επαρκώς την ελληνική γλώσσα.

Το ΠΜΣ ΄΄ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ΄΄, για το ακαδηµαϊκό έτος 2017 - 2018, θα απορροφήσει το µέγιστο τριάντα δύο (32) µεταπτυχιακούς φοιτητές. Η επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει ως ο νόµος ορίζει µε συνεκτίµηση των προσόντων τους όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία που υποβάλλονται, τη συνάφεια µε το επιστηµονικό αντικείµενο του Π.Μ.Σ. και την τεκµηρίωση του ενδιαφέροντος τους για αυτό, συµπεριλαµβανοµένων δε και των συστατικών επιστολών. Είναι δε σίγουρο ότι οι υποψήφιοι θα κληθούν και σε προσωπική συνέντευξη το αποτέλεσµα της οποίας θα συµπληρώσει την εικόνα για την προσωπικότητα και καταλληλότητα των υποψηφίων και την ικανότητά τους για µεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα.

Για τη συµµετοχή στο ΠΜΣ προβλέπεται συνολική καταβολή διδάκτρων συνολικής αξίας δύο χιλιάδων εκατό ευρώ (2.100 €), κατανεµηµένα σε τρείς δόσεις των επτακοσίων ευρώ (700 €), οι οποίες καταβάλλονται στην έναρξη κάθε εξαµήνου σπουδών.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται ταχυδροµικά (ως ηµεροµηνία αποστολής θεωρείται αυτή που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδροµείου) στη Γραµµατεία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφορική ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων», Τµήµα ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Πανταζίδου 193, 68200, Ορεστιάδα), από 6 Ιουνίου μέχρι 13 Οκτωβρίου 2017.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων µε προφορική συνέντευξη προγραµµατίζεται περί το πρώτο δεκαήµερο Οκτωβρίου, οπότε και θα γίνει η τελική επιλογή.

Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Έντυπη αίτηση, που χορηγείται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή το διαδίκτυο.
  2. Αντίγραφο διπλώµατος ή πτυχίου, µε αναλυτική βαθµολογία. Για τους αποφοίτους ΑΕΙ του εξωτερικού, απαιτείται και βεβαίωση ισοτιµίας από τον αρµόδιο φορέα.
  3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 (για τους τελειόφοιτους), όπου θα βεβαιώνουν ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τον κύκλο σπουδών τους.
  4. Αποδεικτικό εξοικείωσης µε µία τουλάχιστον ξένη γλώσσα.
  5. Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι τίτλοι σπουδών και ενδεχόµενες επαγγελµατικές ή ερευνητικές δραστηριότητες.
  6. ∆ύο (2) συστατικές επιστολές.
  7. Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας.
  8. Αντίγραφα των δηµοσιεύσεων σε συνέδρια και περιοδικά.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόµενους από τη Γραµµατεία του Τµήµατος, από τη Γραµµατεία του ΠΜΣ ΄΄ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ΄΄, τηλ. 25520 41172, και από το Internet (url: http://www.fmenr.duth.gr, email: otemperi@ores.duth.gr). 

 

Σχετικά αρχεία: 

Προκήρυξη 

Αίτηση Υποψηφιότητας 

Συστατική Επιστολή 

Πίνακας Μοριοδότησης  

Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας

 


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
Msc in International Shipping, Finance and Management

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα