Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΑΣΠΑΙΤΕ: Προκήρυξη ΠΜΣ "Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμος" 2016-2017

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το Παιδαγωγικό Τμήμα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός», καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αίτηση για (35) τριάντα πέντε θέσεις για φοίτηση το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

Σκοπός του Π.Μ.Σ.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων και η προαγωγή της έρευνας στο πεδίο των επιστημών της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού. To Π.Μ.Σ. «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» αποσκοπεί στην παροχή εξειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, στις εκπαιδευτικές δομές όλων των βαθμίδων, στις δομές απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού, στις δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης της κοινότητας, στις δομές ψυχικής υγείας, στα συμβουλευτικά κέντρα πρόληψης και θεραπείας, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς με σχετική δραστηριότητα, σε κρατικά ή και ιδιωτικά πλαίσια ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα στοχεύει, μέσω της ενδελεχούς μελέτης και εμβάθυνσης, στην πλήρη κατανόηση της θεωρίας, της έρευνας, της σύγχρονης πρακτικής και διαχείρισης στα επιστημονικά πεδία – τομείς της συμβουλευτικής στη δια βίου ανάπτυξη, της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και των πολιτικών απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό παρέχονται στους συμμετέχοντες οι ειδικότερες γνώσεις σε μεταπτυχιακό επίπεδο, για την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού σε όλες τις προαναφερθείσες δομές και πλαίσια.

Ειδικότερα το Π.Μ.Σ. στοχεύει:

α) Στην επαρκή θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις και τη σύγχρονη έρευνα στο χώρο της συμβουλευτικής, της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και του επαγγελματικού προσανατολισμού.

β) Στην ειδίκευση επιστημόνων στη σύγχρονη θεωρία και πρακτική της συμβουλευτικής και της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας με σκοπό τη δραστηριοποίηση τους σε όλους τους σχετικούς τομείς και αντικείμενα παροχής

συμβουλευτικής της εργασίας, της παιδαγωγικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού.

γ) Στην παραγωγή εξειδικευμένου επιστημονικού ερευνητικού δυναμικού με ειδίκευση στις προαπαιτούμενες γνωστικές περιοχές, προκειμένου για τη διερεύνηση και την ανατροφοδότηση των σύγχρονων θεμάτων της επιστήμης της συμβουλευτικής και της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.

δ) Στην ειδίκευση λειτουργών της εκπαίδευσης στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής αγωγής, συμβουλευτικής και προσανατολισμού, προσωπικής ανάπτυξης και συμβουλευτικής σταδιοδρομίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

ε) Στη ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης της έρευνας στο πεδίο της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού.

στ) Στη βελτίωση των προσωπικών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, ώστε να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις ενός μεταβαλλόμενου κοινωνικού, πολιτικού, επαγγελματικού και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς κατά το Α’ και το Β’ εξάμηνο σε έξι (6) μαθήματα (τρία μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών) τα οποία αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες-ECTS ανά εξάμηνο σπουδών. Κατά το Γ’ εξάμηνο οι φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες-ECTS. Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες-ECTS. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Το πρόγραμμα των εξαμηνιαίων μεταπτυχιακών μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο 
Μαθήματα Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 • Θεωρία και πράξη της Συμβουλευτικής και επαγγελματικής αγωγής. Θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης. Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός 10 
 • Διά βίου συμβουλευτική και επαγγελματική αγωγή. Διαχείριση εκπαιδευτικών, συμπεριφορικών, συναισθηματικών κ.ά. δυσκολιών στο χώρο του σχολείου, της εργασίας και της οικογένειας. 10 
 • Μεθοδολογία Έρευνας για τους σκοπούς ΣυΕΠ. Τεχνικές και δεξιότητες συμβουλευτικής ψυχολογίας και επαγγελματικής αγωγής. Η συμβουλευτική συνέντευξη. Ψυχομετρία. Μεθοδολογία, τεχνικές και εργαλεία αξιολόγησης στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. 10 

Σύνολο: 30 

Β΄ Εξάμηνο 
Μαθήματα Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

 • Οργανωτική Ψυχολογία-Επαγγελματική Αξιολόγηση-Λήψη απόφασης. 10 
 • Βιωματικό Εργαστήριο προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης 10 
 • Συμβουλευτική και επαγγελματική αγωγή κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. Αντιρατσιστική και διαπολιτισμική συμβουλευτική 10 

Σύνολο: 30 

Γ΄ Εξάμηνο 
Μαθήματα Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 30 
Σύνολο: 30 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ECTS) 90 

Οι Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.) είναι σύμφωνες με το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων, όπως αυτό περιγράφεται στην Υ.Α. Φ5/89656/Β3, 13-8-2007, καθώς επίσης και στον ν. 3774/2005 (Α΄189).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για φοίτηση στο Π.Μ.Σ. είναι η κατοχή πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής)
α) που επιτρέπει τη διδασκαλία στην προσχολική αγωγή, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

β) καθηγητικών σχολών και τμημάτων
γ) παιδαγωγικών, ψυχολογικών σχολών και τμημάτων
δ) κοινωνιολογίας και κοινωνικής ανθρωπολογίας, και αντίστοιχων σχολών και τμημάτων
ε) οποιασδήποτε κατεύθυνσης τμημάτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή Πτυχίο ή Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή άλλου ΑΕΙ ή ομοταγών Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής αφού προσκομίσουν την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

Διαδικασία Επιλογής

Η επιλογή των εισακτέων θα γίνει με μοριοδότηση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Προσόντα

Μέγιστος Αριθμός Μορίων

Βαθμός βασικού πτυχίου

10

Δεύτερο Πτυχίο

5

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα συναφές με το ΠΜΣ  ή Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό της ΑΣΠΑΙΤΕ (10)- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα μη συναφές (5)

10

Διδακτορικό Δίπλωμα

20

Γνώση Ξένων Γλωσσών (μέχρι 2):

 • Καλή γνώση (Lower και αντίστοιχα): 3
 • Πολύ καλή γνώση (Advanced και αντίστοιχα): 4
 • Άριστη γνώση (Proficiency και αντίστοιχα):5  

5

Προϋπηρεσία σε δομές ΣυΕΠ

α) 1 έως 2 χρόνια: (4)

β) 3 έως 7 χρόνια: (6)

γ) μεγαλύτερη από 7 χρόνια: (8)

 

8

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων (με κριτές): 1 μονάδα ανά δημοσίευση (μέχρι 5 μόρια) 5

5

Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ

2

Συνέντευξη

30

Σύνολο

100

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στο Γενικό Πρωτόκολλο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, στο ειδικό έντυπο που προσαρτάται στην παρούσα προκήρυξη

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

 • Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ΑΕΙ (Πανεπιστημίου - Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. - Τ.Ε.Ι. με την αντίστοιχη αναγνώριση του αρμόδιου οργάνου (ΔΟΑΤΑΠ), αν προέρχεται από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού)

 • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία

 • Αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών [εφόσον υπάρχουν]

 • Αντίγραφα δημοσιεύσεων [εφόσον υπάρχουν]

 • Άλλα πτυχία Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ΤΕΙ κλπ) [εφόσον υπάρχουν και με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, αν προέρχονται από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού]

 • Μεταπτυχιακοί τίτλοι [εφόσον υπάρχουν]

 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε δομές ΣυΕΠ [εφόσον υπάρχουν]

 • Άλλα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα μοριοδοτούμενα προσόντα [εφόσον υπάρχουν]

Υλοποίηση του Π.Μ.Σ.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι Αττικής και η φοίτηση θα πραγματοποιείται δύο ημέρες εβδομαδιαίως (κατά τις απογευματινές ώρες ή/και το πρωινό του Σαββάτου).

Κόστος

Η παρακολούθηση του Προγράμματος προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων 3.150 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε τρεις δόσεις όπως ορίζεται από τον Κανονισμό.

Υποβολή Αίτησης

Η αίτηση θα υποβάλλεται, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από την Δευτέρα 20-6-2016 μέχρι και Παρασκευή 9-9-2016 στο Γενικό Πρωτόκολλο της ΑΣΠΑΙΤΕ, Σταθμός Ειρήνη, Νέο Ηράκλειο Αθήνα 14121, κεντρικό κτίριο ή ηλεκτρονικά στο e- mail του Γενικού Πρωτοκόλλου: protokollo@aspete.gr.

Όταν η αποστολή γίνεται έντυπα, θα πρέπει να αναγράφεται πάνω στο φάκελο «Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων ΠΜΣ ΣυΕΠ».

Όταν η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά, στο θέμα του email αναγράφεται «Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων ΠΜΣ ΣυΕΠ» και θα πρέπει να επισυνάπτονται: α) η αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη και β) τα απαραίτητα δικαιολογητικά σκαναρισμένα. Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών ξεπερνάει την μέγιστη χωρητικότητα συνημμένων, θα πρέπει να αποστέλλεται και 2ο συμπληρωματικό mail ως συνέχεια του προηγούμενου.
Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» http://syep.masters.aspete.gr/, στο τηλέφωνο: 2102896725 και στο e-mail: syep@master.aspete.gr

Για να κατεβάσετε την αίτηση, πατήστε εδώ.  


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο