Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές (2019-2020)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Γενικού Τμήματος Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω:

1. Έντυπο Αίτησης (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://msc.cs.teilar.gr).

2. Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου ή TEI. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό, είναι απαραίτητη η ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση του Τμήματος συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου. Οι υποψήφιοι που είναι επί πτυχίω θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βαθμολογία όπου θα προκύπτει και ο αριθμός των δηλωθέντων μαθημάτων των οποίων εκκρεμεί η βαθμολογία.

3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.

4. Προϋπηρεσία και αποδεδειγμένη γνώση του αντικειμένου.

5. Βιογραφικό σημείωμα.

6. Αναγνωρισμένα διπλώματα ή πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

7. Δύο (2) φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας.

8. Φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

9. ∆ύο (2) συστατικές επιστολές.

Στο ΠΜΣ «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές» γίνονται δεκτοί:
1. Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.), απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας,
2. Πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων
3. Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών
4. Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων ή Α.Τ.Ε.Ι.)
5. Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, συναφούς ειδικότητας
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα. 

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών για απασχόληση σε φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα ή και αυτοαπασχόληση, με αντικείμενο την ανάπτυξη σύνθετων διαδικτυακών και φορητών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας αλλά και έντασης γνώσης.

Το ΠΜΣ παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις που επιτρέπουν στον απόφοιτο:
(α) να εργαστεί ως μηχανικός λογισμικού σε ομάδες αιχμής στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα,
στο αντικείμενο της Μηχανικής Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές,
(β) να εμπλουτίσει τις προγραμματιστικές του γνώσεις με ιδέες από άλλα γνωστικά αντικείμενα, ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξει εφαρμογές τεχνολογίας αιχμής,
(γ) να έχει το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στη συγκεκριμένη γνωστική περιοχή.
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές.

 

Η Επιτροπή επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών συνεκτιμά το βαθμό πτυχίου, την αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, την προϋπηρεσία στο αντικείμενο, την αποδεδειγμένη γνώση του αντικειμένου, τη βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ, τη συνέντευξη και τα λοιπά προσόντα (τυχόν δημοσιεύσεις, γνώση άλλης ξένης γλώσσας, άλλη προϋπηρεσία κ.λπ.)

Όπως προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 35 «Δωρεάν φοίτηση – υποτροφίες» του Ν. 4485/2017, από το συνολικό αριθμό των εισακτέων φοιτητών απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης το 30% των φοιτητών με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών της υποψηφιότητας θα πραγματοποιείται από την 24η Ιουνίου 2019 έως την 15η Σεπτεμβρίου 2019 στη Γραμματεία του ΠΜΣ ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κτίριο πρώην Τμ. Μηχ. Πληροφορικής
Κουτσοπούλου Μακρίνα
Περιφερ. Οδός Λάρισας-Τρικάλων,
ΤΚ: 411 10, Λάρισα

Για άμεση επικοινωνία: Τηλ: 2410684312, e-mail: msc-cs@teilar.gr

H έναρξη των μαθημάτων πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2019.

Σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα εδώ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΠΜΣ στο Facebook, εδώ.

Λάρισα, 24 Μαΐου 2019 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΜΣ Δρ. Σάββας Ηλίας Καθηγητής


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα